Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Informacje Wydziału Urbanistyki i Architektury o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 26.11.2019 r. wniesiono odwołanie od decyzji Nr 171 / 2019 z dnia 30.10.2019 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej- segment lewy na budynek usługowy - gabinety lekarskie, przewidzianej do realizacji na działce nr 17/1, arkusz 23, obręb Golęcin, położonej w Poznaniu przy ul. Wiślanej 22, w związku z czym sprawę przekazano do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2020-07-08 do 2020-07-22

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 18 czerwca 2020 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania

dla zamierzenia polegającego na ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji określonej jako: "budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Poznaniu nr ewid. 22/72", przewidzianej do realizacji na terenie działki oznaczonej nr ewid. 22/72, położonej w obrębie geod. Kobylepole, ark. 42 w Poznaniu.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA- III.6730.405.2020).

Biuro Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania od dnia 16 marca 2020 r. jest nieczynne.

Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail (zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest tylko za pośrednictwem e-puap).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2020-06-29 do 2020-07-13

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 24.06.2020 r. przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołanie Poznań Estate Sp. z o. o., ul. Poplińskich 12/20A 61-574 Poznań od decyzji

z dnia 14.05.2020 r. nr 87/2020 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie działki nr 44, ark. 42, obr. Poznań, położonej przy ul. Taczaka 22/23 w Poznaniu.

Z treścią pisma można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.1167.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie (za pośrednictwem e-puap lub drogą pocztową).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2020-06-26 do 2020-07-10