Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Obwieszczenia dotyczące postępowań o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Obwieszczenia dotyczące postępowań o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Komunikat Termin ważności

OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 11c i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wniesieniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 lutego 2023 r.

nr 114/2023 (znak: UA-IV.6740.1288.2022) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic: Podolańskiej, Szczawnickiej, Golęcińskiej, Wojska Polskiego w Poznaniu (drogi powiatowe) wraz z likwidacją skrzyżowania jednopoziomowego ul. Podolańskiej z ul. Lutycką w ramach zadania pn.: "Budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu."

Informuję, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Wojewody Wielkopolskiego.

Zawiadomienie stron poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 21 marca 2023 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania (art.49 Kpa w zw. z art. 11f ust. 3 ustawy).

od 2023-03-21 do 2023-04-04

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE OSTATECZNEJ DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE OSTATECZNEJ DECYZJI
O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zw. z art. 11f ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

informuję

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

o wydaniu w dniu 15 marca 2023 r. decyzji nr 212/2023 (znak UA-IV.6740.1573.2022) o zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 listopada 2019 r. 2328/2019 (znak: UA-IV.6740.2056.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic: Chojnickiej (droga powiatowa) od ul. Pawłowickiej do ul. Kierskiej; ul. Kierskiej (droga powiatowa) od ul. Chojnickiej do ul. Sanatoryjnej; ul. Pawłowickiej (droga gminna) od ul. Chojnickiej do torów kolejowych w Poznaniu, w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren), w zakresie następujących nieruchomości: działka nr 411/1 ark. 07, dz. nr 418/14, 437 ark. 08 obręb 0027 Kiekrz.

Decyzja dotyczy przedsięwzięcia, dla którego wydana była decyzja środowiskowa, jako mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że:

- załącznikiem do obwieszczenia jest treść decyzji nr 212/2023 z dnia 15 marca 2023 r. udostępniona z dniem 20.03.2023 r. na okres 14 dni,

- można złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji sprawy - w trybie określonym
w dziale II Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

od 2023-03-20 do 2023-04-03

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE OSTATECZNEJ DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE OSTATECZNEJ DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11f ust. 3 w związku z ust. 7 oraz z art. 11c ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 15 marca 2023 r. decyzji nr 212/2023 (znak UA-IV.6740.1573.2022)

o zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 5 listopada 2019 r.

2328/2019 (znak: UA-IV.6740.2056.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic: Chojnickiej (droga powiatowa) od ul. Pawłowickiej do ul. Kierskiej; ul. Kierskiej (droga powiatowa) od ul. Chojnickiej do ul. Sanatoryjnej; ul. Pawłowickiej (droga gminna) od ul. Chojnickiej do torów kolejowych w Poznaniu, w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren), w zakresie następujących nieruchomości: działka nr 411/1 ark. 07, dz. nr 418/14, 437 ark. 08 obręb 0027 Kiekrz.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji, podając sygnaturę akt UA-IV.6740.1573.2021, w Biurze Obsługi Klienta WUiA, pl. Kolegiacki 17, parter, sala S1 (wejście numer 11 przez dziedziniec Urzędu), w poniedziałki między 8:00 a 17:00, we wtorki i piątki między 9:00 a 12:00, a w czwartki między 11:00 a 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą postępowanie.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania (art. 49 Kpa w zw. z art. 11f ust. 3 ustawy).

od 2023-03-17 do 2023-03-31