Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 20/2023 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 20/2023 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2023, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 999/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z 21 grudnia 2022 r.

od 2022-12-30 do 2023-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 13/2023 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w 2023 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (nr 13/2023) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zadanie: Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych lub interwencyjnych dotyczących zażywania narkotyków i/lub innych substancji psychoaktywnych.

Kwota: 120 000,00 zł

Zadanie: Organizacja szkoleń i/lub kampanii z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Kwota: 40 000,00 zł

Zdanie:Prowadzenie kampanii i działań informacyjno-edukacyjnych oraz szkoleń i warsztatów w zakresie zagrożeń wynikających z używania narkotyków i NSP, a także pozamedycznego stosowania produktów leczniczych.

Kwota: 100 000,00 zł

Zdanie: Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób z problemem używania/uzależnienia od narkotyków i NSP oraz produktów leczniczych.

Kwota: 70 000,00 zł

Zadanie: Prowadzenie działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących zażywania narkotyków i/lub NSP i/lub pozamedycznego stosowania produktów leczniczych.

Kwota: 70 000,00 zł

Zdanie: Wspieranie programów i działań skierowanych do osób zakażonych HIV i/lub żyjących z AIDS oraz ich bliskich.

Kwota: 40 000,00 zł

Zadanie: Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi oraz uzależnionych.

Kwota: 30 000,00 zł

Zadanie: Realizacja programów wczesnej interwencji adresowanych dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka i dorosłych, narażonych na rozwój problemów związanych z używaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Kwota: 40 000,00 zł

od 2022-12-27 do 2023-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 12/2023 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w 2023 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (nr 12/2023) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zadanie: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez dofinansowanie miejsc w Centrach Integracji Społecznej w Poznaniu.

Kwota: 684 000,00 zł

od 2022-12-27 do 2023-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 11/2023 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w 2023 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (nr 11/2023) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zadanie: Finansowanie placówek wsparcia dziennego, o charakterze specjalistycznym, realizujących działania socjoterapeutyczne prowadzone dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień

Kwota: 9 000 000,00 zł

od 2022-12-27 do 2025-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 10/2023 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w 2023 r.

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 10/2023) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zadanie: Specjalistyczne wsparcie skierowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie

Kwota: 400 000,00 zł

od 2022-12-27 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 9/2023 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w 2023 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 9/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2023.

Zadanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta.

Kwota: 80 000,00 zł

od 2022-12-27 do 2023-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 7/2023 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w 2023 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 7/2023 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w 2023 r.

Zadanie publiczne: Prowadzenie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych (4 400 000,00 zł).

od 2022-12-21 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 6/2023 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w 2023 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 6/2023 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w 2023 r.

Zadanie publiczne: Diagnoza, profilaktyka i wsparcie na rzecz dzieci dotkniętych symptomami FASD oraz ich rodzin (100 000,00 zł).

od 2022-12-21 do 2023-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 55/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022-2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 55/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022-2024, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 336/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

Zadanie: "Wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla osób uzależnionych w kryzysie bezdomności"

od 2022-04-27 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 13/2022 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze Przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym (przecidziałanie przemocy)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 13/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na lata 2022-2024, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 1009/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 grudnia 2021 roku.

od 2021-12-23 do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 14/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022-2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 14/2022 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2022-2024, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie zarządzenia nr 980/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2021 roku.

Zadanie: "Wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla osób uzależnionych w kryzysie bezdomności"

od 2021-12-20 do 2024-12-31

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt."Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II"

Projekt jest kontynuacją wcześniejszej, I edycji, która realizowana była w latach 2017-2020. 

Celem aktualnej - II edycji, jest objęcie wsparciem 2405 osób, w tym 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu 11 gmin oraz Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób prowadzących 50 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Realizacja projektu będzie polegała na:·       

-utrzymaniu 25 etatów asystentów rodziny i utworzenie 1 nowego etatu,·       -utrzymaniu 5 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,·       -utrzymaniu 2 etatów psychologa, 1 etatu pedagoga, 1 etatu psychoedukatora i 1/16 etatu mediatora,·     -angażu 15 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarczych w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych,·       -przeprowadzeniu szkoleń i superwizji, konsultacji psychologicznych oraz grup wsparcia pracy dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego,·       -przeprowadzeniu min. 23 897 godz. usług specjalistycznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,·       -utrzymaniu usług 2 rodzin wspierających i utworzeniu 1 nowej rodziny wspierającej,·       -zrealizowaniu usług dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (m.in. wsparcie psychologiczne, terapia uzależnień, itp.).

Instytucje zaangażowane w realizację projektu partnerskiego:·       Miasto Poznań - Partner Wiodący·       Gmina Czerwonak / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku·       Gmina Luboń / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu·       Gmina Murowana Goślina / Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie·      Gmina Oborniki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach·       Powiat Poznański / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie·       Gmina Puszczykowo / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej·       Gmina Rokietnica / Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy·       Gmina Skoki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach·       Gmina Swarzędz / Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu·       Gmina Śrem / Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie·       Gmina Tarnowo Podgórne / Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym·       Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo.

Partnerzy współpracują na każdym etapie tworzenia projektu. Każdy Partner posiada bogate doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz z rodzinami borykającymi się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Partnerstwo tworzy możliwość korzystania z doświadczeń i zasobów wszystkich podmiotów je tworzących, w tym organizacji pozarządowej.Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II", realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

od 2020-03-01 do 2023-02-28