Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 62/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 575/2021/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2021r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 62/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2021 r.

§ 1

1.W okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku postanawia się realizować zadania publiczne w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pt. "Działania edukacyjne i/lub zwiększające świadomość w zakresie równości i różnorodności dla kadry pracującej z dziećmi/młodzieżą", przekazując na ten cel kwotę 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz pt. "Działania edukacyjne i/lub zwiększające świadomość w zakresie równości i różnorodności dla ogółu mieszkańców", przekazując na ten cel kwotę 57 330 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100) przez podmioty wskazane w załączniku do zarządzenia.

2. W załączniku do zarządzenia zawarto również informację o ofertach, które nie otrzymały dofinansowania.

§ 2

Czyni się Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych odpowiedzialnym za zawarcie umów z podmiotami wymienionymi w załączniku do zarządzenia, które otrzymały dofinansowanie, oraz za nadzór nad realizacją tych umów i zobowiązanie wyżej wymienionych podmiotów do przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania w terminie określonym w zawartych umowach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Jędrzej Solarski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

od 2021-07-08 do 2021-12-31

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 35/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku postanawia się realizować zadanie publiczne w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pt. "Specjalistyczne wsparcie dla osób narażonych na łamanie praw człowieka, zagrożonych dyskryminacją i dyskryminowanych", przekazując na ten cel kwotę 72 900,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100), przez podmioty wskazane w załączniku do zarządzenia.

2. W załączniku do zarządzenia zawarto również informację o ofertach, które nie otrzymały dofinansowania.

§ 2

Czyni się Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych odpowiedzialnym za zawarcie umów z podmiotami wymienionymi w załączniku do zarządzenia, które otrzymały dofinansowanie, oraz za nadzór nad realizacją tych umów i zobowiązanie wyżej wymienionych podmiotów do przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania w terminie określonym w zawartych umowach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Jędrzej Solarski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

od 2021-03-30 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 32/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 ) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku postanawia się realizować zadanie publiczne w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pt. "Pilotażowe systemy wsparcia osób i grup narażonych na łamanie praw człowieka - mieszkanie interwencyjne dla pełnoletnich osób LGBT+ doświadczających przemocy", przekazując na ten cel kwotę 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przez podmiot wskazany w załączniku do zarządzenia.

2. W załączniku do zarządzenia zawarto również informację o ofercie, która nie otrzymała dofinansowania.

§ 2

Czyni się Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych odpowiedzialnym za zawarcie umowy z podmiotem wymienionym w załączniku do zarządzenia, który otrzymał dofinansowanie, oraz za nadzór nad realizacją tej umowy i zobowiązanie wyżej wymienionego podmiotu do przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania w terminie określonym w zawartej umowie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Jędrzej Solarski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

od 2021-03-30 do 2021-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 33/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 ) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku postanawia się realizować zadanie publiczne w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pt. "Pilotażowe systemy wsparcia osób i grup narażonych na łamanie praw człowieka - upowszechnianie i ochrona praw kobiet", przekazując na ten cel kwotę 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przez podmioty wskazane w załączniku do zarządzenia.2. W załączniku do zarządzenia zawarto również informację o ofertach, które nie otrzymały dofinansowania.

§ 2

Czyni się Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych odpowiedzialnym za zawarcie umów z podmiotami wymienionymi w załączniku do zarządzenia, które otrzymały dofinansowanie, oraz za nadzór nad realizacją tych umów i zobowiązanie wyżej wymienionych podmiotów do przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania w terminie określonym w zawartych umowach.

§ 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Jędrzej Solarski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

od 2021-03-30 do 2021-12-31