Agencje ratingowe

Agencje ratingowe są to firmy doradztwa inwestycyjnego, które przeprowadzają jakościową klasyfikację dłużnych papierów wartościowych oraz innych zobowiązań (w tym potencjalnych) pod względem pozycji finansowej podmiotu ocenianego, analizując rzetelność podmiotu w wywiązywaniu się z zobowiązań w przeszłości oraz prognozy jego zdolności finansowej w przyszłości wraz z wytypowaniem wszystkich rodzajów ryzyka.
Są to niezależne firmy, opłacane zwykle przez podmiot poddający się ocenie. Utrzymują się one z dwóch głównych źródeł: z opłat za specjalistyczne analizy rynku finansowego publikowane w postaci drukowanej i elektronicznej oraz opłat za wykonanie oceny zdolności kredytowej podmiotów. To drugie źródło stanowi obecnie około 80 % dochodów agencji.
Agencje ratingowe badają bezpieczeństwo udzielonej pożyczki dla pożyczkodawcy, biorąc pod uwagę szereg obiektywnych kryteriów przy analizie ocenianego podmiotu. Obejmują one ocenę (gospodarczą i polityczną) danego podmiotu na tle sytuacji w kraju podmiotu, jakość majątku, analizę sytuacji finansowej podmiotu, w tym strukturę kapitałów własnych, długoterminową zdolność do przynoszenia zysku i płynność finansową oraz jakość kadry zarządzającej. Działalność agencji służy bezpieczeństwu zawierania transakcji na rynku finansowym, a ocena ratingowa, przez nie nadawana, jest wykorzystywana przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, chociaż nie zabezpiecza ona, w sensie prawnym, przed ewentualną niewypłacalnością ocenianego podmiotu. Zaufanie do ocen wystawianych przez agencje opiera się na ich reputacji oraz wynikach badań statystycznych, potwierdzających ich przydatność dla rynku finansowego.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: uzupełnienie informacji o ratingu ()
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2005-05-19 08:29