Rating polskich miast

Obowiązująca na rynku usług ratingowych zasada, że podmiot krajowy nie może uzyskać oceny ratingowej, jeśli nie posiada jej państwo, w którym funkcjonuje, do 1995 roku skutecznie uniemożliwiała uzyskanie oceny wiarygodności kredytowej przez emitentów krajowych. Dopiero wtedy Skarb Państwa uzyskał ocenę ratingową z trzech agencji: Standard & Poor's, Fitch oraz Moody's Investors Service. Oprócz podmiotów gospodarczych, zainteresowanie uzyskaniem oceny wiarygodności kredytowej wykazują polskie miasta, szczególnie duże, posiadające ponad 500 tys.mieszkańców. W czerwcu 1997 roku pierwszym dużym miastem, które uzyskało długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej była Łódź, a miesiąc później Kraków. W 1998 roku ocenę tą uzyskały prawie w równym czasie dwa dalsze miasta: Wrocław i Szczecin, a w 2000 roku Gdańsk oraz Bydgoszcz. Wszystkie wymienione miasta korzystały z usług amerykańskiej agencji Standard & Poor's, a Szczecin dodatkowo uzyskał drugą niezależną ocenę w walucie zagranicznej z agencji Fitch IBCA. W 2001 roku ocenie amerykańskiej agencji ratingowej Moody's Investors Service poddał się Poznań. Pierwsze oceny uzyskane przez duże miasta znajdowały się na poziomie zadawalającym kategorii inwestycyjnej, co oznaczało odpowiednią zdolność do regulowania zobowiązań długoterminowych, jednak przy jednoczesnej większej możliwości wystąpienia obniżenia jakości walorów w następstwie zmian w koniunkturze gospodarczej i sytuacji politycznej. W walucie obcej miasta te uzyskały ocenę BBB - z prognozą pozytywną dla Krakowa, Wrocławia i Szczecina oraz stabilną dla Łodzi. Natomiast w walucie krajowej jedynie Kraków, Wrocław i Szczecin uzyskały względnie wyższy poziom ocen w ramach tej samej kategorii, tj. BBB+ (Kraków) oraz BBB (Wrocław i Szczecin) - wszystkie z prognozą stabilną. Na wynikach ratingu zaważyła ocena uzyskana przez Skarb Państwa, która w latach 1997-1998 wynosiła BBB- (pozytywny), gdyż druga obowiązująca zasada ogranicza poziom oceny wiarygodności kredytowej krajowego podmiotu do kategorii uzyskanej przez kraj, w którym ten podmiot funkcjonuje. Zgodnie z procedurami stosowanymi na rynku usług ratingowych agencje sprawują nadzór nad przyznaną oceną i mogą ją zmieniać w zależności od występujących okoliczności mających wpływ na tą ocenę, a w szczególności oceny podmiotów krajowych są automatycznie obniżane (jeżeli były wyższe) lub podwyższane (jeżeli zostały obniżone obligatoryjnie do poziomu oceny kraju w chwili nadawania oceny temu podmiotowi) do aktualnego poziomu oceny ratingowej państwa. Taki przypadek wystąpił we Wrocławiu, którego ocena w walucie zagranicznej została początkowo obniżona, a po podwyższeniu ratingu Polski - zwiększona do poziomu pierwotnego.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: uzupełnienie informacji o ratingu ()
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2005-05-19 08:33