Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu (XXXI Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczno-Handlowe, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4, Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 4, XXXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych) (ZSH)

Kierownik/Dyrektor

Andrzej Kaczmarek
ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań
61 865-86-83
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000249395
szkola@zsh.edu.pl
www.zsh.edu.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/myportal

Kompetencje i zadania

Organ prowadzący - Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. Nadzór Pedagogiczny - Wielkopolski Kurator Oświaty, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań.

Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe.

Rada Pedagogiczna - kompetencje określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  i inne przepisy szczegółowe.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa Instrukcja Kancelaryjna Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu.

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych po zapoznaniu się z każdym pismem, dekretuje je do odpowiednich osób lub odpowiedzialnych merytorycznie komórek.

Sprawy urzędowe rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

Wszelkie sprawy dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania szkoły (podania, wyjaśnienia, skargi, wnioski, odwołania) mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz być zgodne z wymaganiami ustalonymi w przepisach szczególnych.

Sekretariat Zespołu Szkół Handlowych udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania poszczególnych spraw.

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych, Sekretariat Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych i Sekretariat Uczniowski przyjmują petentów w dniach i godzinach określonych Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w sprawie określenia organizacji pracy Zespołu Szkół Handlowych w danym roku szkolnym.

Legitymacje, zaświadczenia i duplikaty świadectw wydawane są na wniosek osób zainteresowanych.
Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata skarbowa: za wydanie duplikatu legitymacji w wysokości 9 zł oraz za wydanie duplikatu świadectwa 26 zł.

Odpowiednią kwotę NALEŻY WPŁACIĆ bezpośrednio w sekretariacie lub na konto:

Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu, ul. Śniadeckich 54/58

numer konta: 52 1020 4027 0000 1702 1264 1355

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej  informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Poznaniu z dnia 10 października 1979 roku Nr 18/79 w sprawie zmiany nazwy szkoły. Zespół Szkół Handlowych działa w oparciu o arkusz organizacyjny zatwierdzany przez organ prowadzący Zespół Szkół, oddzielnie na każdy rok szkolny oraz aneksowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a organizacja pracy Zespołu Szkół Handlowych określana jest Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w sprawie określenia organizacji pracy ZSH w danym roku szkolnym.

Budżet jednostki na bieżący rok

 Dla realizacji zadań Szkoła prowadzi gospodarkę finansową, jako samorządowa jednostka budżetowa.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • arkusze organizacyjne ZSH na poszczególne lata szkolne wraz z aneksami,
 • akta osobowe pracowników,
 • arkusze ocen wszystkich uczniów wraz z protokołami egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
 • dokumentacja zdrowotna uczniów,
 • dzienniki lekcyjne,
 • dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
 • dokumentacja księgowa,
 • dokumentacja kadrowa,
 • ewidencja wydanych legitymacji szkolnych,
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 • ewidencja księgozbioru bibliotecznego,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja osób ubezpieczonych,
 • ewidencja zatrudnionych pracowników,
 • księga ewidencji uczniów,
 • księgi rachunkowe,
 • księga kontroli,
 • karty zgłoszeń uczniów, przyjęć do szkoły,
 • kartoteki wydanej odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej,
 • listy płac,
 • protokoły Rady Pedagogicznej,
 • plany finansowe,
 • rejestr wypadków,
 • rejestr rezygnacji i skreśleń,
 • rejestr wydanych zaświadczeń,
 • zbiory aktów normatywnych własnych i obcych

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie szkoły osobom upoważnionym (organom kontrolującym) na ich wniosek. Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom nieuprawnionym.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Grażyna Januszkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2023-10-19 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Alicja Zaborowska
Data i godzina publikacji: 2023-10-19 12:05