Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kierownik/Dyrektor

Beata Lisińska
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 352/360, 61-441 Poznań
61 832-00-33
godziny urzędowania: 7.30 - 15.30
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 300926449
sekretariat@technikum19.edu.pl
www.technikum19.edu.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /Technikumnr19/SkrytkaESP

Informacje o stanie zatrudnienia

Wg stanu na 31.12.2022r. Szkoła zatrudnia 85 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Kompetencje i zadania

1.  Technikum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty

Podstawowymi celami i zadaniami Technikum realizowanymi przy współpracy z  rodzicami  lub opiekunami prawnymi są:

a) kształcenie i wychowanie młodzieży, a także jej przygotowanie do nauki w szkołach wyższych oraz do życia we współczesnym świecie,

b) dążenie do zapewnienia każdemu uczniowi niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego,

c) rozwijanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji,  humanizmu i patriotyzmu przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata.

2. Szczegółowe cele i sposoby ich realizacji zawarte są w programie wychowawczym i  programie profilaktyki Technikum, uchwalonych przez Rade Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

3.Cele, o których mowa w ust. 1 osiągane są poprzez:

a) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, przystąpienia do egzaminu maturalnego  oraz egzaminu z przygotowania zawodowego,

b) umożliwienie absolwentom świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,

c) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym,

d) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.

4. Cele i zadania Technikum realizuje na podstawie uniwersalnych zasad etyki, w szczególności: solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Akt założycielski szkoły publicznej:uchwała Rady Miasta Poznania nr XXXII/311/V/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

Akt założycielski szkoły publicznej: uchwała Rady Miasta Poznania nr XLII/448/IV/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Akt założycielski szkoły Publicznej:uchwała Rady miasta Poznania nr LXXIX/917/III/2002 z dnia 12 lutego 2002 r.

Rozwiązanie Zespołu Szkół LIcealno - Technicznych: uchwała Rady miasta Poznania nr L/898/VII/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-05-22 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marian Zaworski
Data i godzina publikacji: 2023-05-22 07:54