Petycje do Rady Miasta Poznania

Data złożenia petycji Tytuł Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona
2020-11-05 Petycja w sprawie kontroli nad rozbudową stacji bazowych telefonii komórkowej

Mieszkaniec

2020-07-08 Petycja w sprawie zagrożenia nadmiernym rozwojem transmisji bezprzeowdowych

Mieszkaniec

2020-06-30 Petycja w sprawie zminay Uchwały nr XXIV/448/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10.03.,2020 w sprawie wysokości opłat za przejazy transportem zbiorowym w zakresie podwyższenia cen biletów

Stowarzyszenie Otwarte Ramiona

2020-03-27 Petycja w sprawie elektroskażenia- "Stop zagrożeniu zdrowia i życia"

Koalicja "Polska Wolna od 5G"

2020-03-02 Informacja o złożonych do Rady Miasta Poznania oraz sposobie ich rozpoznania w 2019 roku

Rada Miasta Poznania

2020-02-12 Petycja w sprawie zagrożenia elektroskażeniem

Mieszkaniec

2020-02-06 Informacja o złożonych do Rady Miasta Poznania petycjach oraz sposobie ich rozpoznania

Rada Miasta Poznania

2020-02-05 Petycja wsprawie ujednolicenia przepisów ustaw: o dowodach osobistych i Prawa o Aktach Stanu Cywilnego oraz zainicjiowania uchwały Senatu

Mieszkańcy

2019-11-19 PETYCJA - w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Renata Sutor

2019-10-16 Petycja o przywrócenie poprzednich zasad wypłacania dodatku za wychowawstwo wychowawcom zajęć pozalekcyjnych w szkole szpitalnej.

Nauczyciele w Zespołach Szkół Specjalnych przy Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera UM, Szpitalu Klinicznym im. w. Degi UM, Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem im. B. Krysiewicza oraz Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci.

2019-07-22 Petycja dotycząca zniesienia zakazu wprowadzania psów do parków i zieleńców miejskich.

Mieszkaniec

2019-05-02 Petycja ws. zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla wszystkich osób głuchych niezależnie od wieku na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych

2019-04-26 Petycja dot. zmiany uchwały Nr LXVII/916/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 2 lutego 2010 r. ws. m.p.z.p."Strumień Szklarka" w Poznaniu

Fundacja Pro Terra - Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju

2019-02-12 Petycja ws. odrzucenia projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na 2019 rok

Mieszkaniec Grunwaldu

2018-07-04 Zbiorcza informacja o petycjach w 2017 r.

Petycje rozpatrzone przez Radę Miasta Poznania

2018-03-28 Petycja ws. ustanowienia ochrony 17 drzew jako pomniki przyrody

Fundacja "Na straży przyrody" oraz Polski Klub Ekologiczny - Wielkopolska

2018-03-28 Petycja ws. ustanowienia użytku ekologicznego "Łęg Kobylepole"

Fundacja "Na straży przyrody" oraz Polski Klub Ekologiczny - Wielkopolska

2017-12-27 Petycja ws. zmiany uchwały Nr LV/1011/VII/2017 RMP z dnia 17 paćdziernika 2017 r. ws. określnia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Spółdzielnia Handlowa "Bazar"

2017-12-11 Petycja dot. niezwłocznego podjęcia uchwały ws. przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Wiatraczną, Krzywoustego a Inflancką.

Mieszkaniec Nowego Miasta.

2017-10-09 Petycja ws. podjęcia uchwały dotyczącej dofinansowania żłobków niepublicznych w roku 2018

Petycja rodziców dzieci, które zamieszkują na ternie Miasta Poznania i w 2018 r, będą uczęszczały do żłobka niepublicznego.