Plan Zdrowotny Miasta Poznania na lata 2010-2014. Główne kierunki działań na rzecz zdrowia poznaniaków

Założenia Planu Zdrowotnego Miasta Poznania na lata 2010-2014, jako dokumentu strategicznego w planowaniu długookresowej polityki zdrowotnej dla mieszkańców Poznania stanowią wytyczne działań w sferze zdrowia publicznego. Priorytety przedstawione w Założeniach Planu realizowane będą zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2030, której celem jest polepszenie jakości życia mieszkańców. Publikacja zawiera propozycję działań, które podejmowane będą na rzecz poprawy jakości życia oraz zdrowia Poznaniaków. Działania te sformułowane będą przede wszystkim w programach profilaktycznych oraz w ramach programów z zakresu edukacji zdrowotnej opartych na współpracy międzysektorowej. Ich realizacja odbywać się będzie poprzez: zlecanie, współpracę z innymi jednostkami oraz działania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Działania te będą finansowane z budżetu Miasta Poznania przy współudziale środków pozyskiwanych z programów Unii Europejskiej i organizacji pozarządowych.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: nowy dokument (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2011-10-17 09:06