Drugi Zastępca Prezydenta Jędrzej Solarski

Jędrzej Solarski - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2023

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 123 tel. 61 878 53 23, email: sekretariat_j.solarski@um.poznan.pl

Nadzoruje

Drugi Zastępca Prezydenta nadzoruje:

 1. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
 2. Biuro Poznań Kontakt;
 3. Wydział Kultury;
 4. Wydział Organizacyjny z wyłączeniem stanowisk, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 4;
 5. Wydział Sportu;
 6. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 7. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa;
 8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Przy pomocy Wydziału Sportu:

 • Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji;

Przy pomocy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:

 • miejskie jednostki pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - inne niż wymieniona w ust. 2 pkt. 8,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań - z wyłączeniem nadzoru wykonywanego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania do spraw polityki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami, gospodarki komunalnej i lokalowej oraz środowiska,
 • Zespół Żłobków nr 1, Zespół Żłobków nr 2, Zespół Żłobków nr 3, Zespół Żłobków nr 4,
 • Poznańskie Centrum Świadczeń,
 • Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu,
 • Centrum Inicjatyw Senioralnych,
 • żłobki - inne niż wymienione w lit. c, kluby dziecięce i dziennych opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3,
 • Ogród Zoologiczny;

Przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu:

 • prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej "Poznanianka";

Przy pomocy Wydziału Kultury:

 • miejskie instytucje kultury - z wyłączeniem Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" oraz nadzoru właścicielskiego w zakresie opiniowania rocznych sprawozdań finansowych.

Drugi Zastępca Prezydenta współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu.

Drugi Zastępca Prezydenta współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

 1. Komisją Kultury Fizycznej i Turystyki;
 2. Komisją Kultury i Nauki;
 3. Komisją Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia;
 4. Komisją Skarg, Wniosków i Petycji;
 5. Komisją Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, współpracy z organizacjami społecznymi oraz kultury, sportu i działalności gospodarczej - pana Jędrzeja Solarskiego należy prowadzenie spraw dotyczących:

1) promocji i ochrony zdrowia;
2) profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami;
3) pomocy społecznej;
4) zinstytucjonalizowanych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
5) miejskiej oferty wsparcia dla rodzin i seniorów;
6) wsparcia osób z niepełnosprawnościami;
7) koordynacji współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi;
8) rozwoju życia kulturalnego Miasta Poznania i działalności miejskich instytucji kultury;
9) organizacji pracy Urzędu Miasta Poznania i realizacji polityki osobowej w Urzędzie Miasta Poznania;
10) nadzoru nad wypłatą świadczeń pieniężnych dla mieszkańców Poznania;
11) rozwoju kultury fizycznej, krajoznawstwa i sportu;
12) świadczenia na rzecz mieszkańców i wydziałów Urzędu Miasta Poznania usług call center i contact center oraz świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej;
13) nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta Poznania;
14) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
15) gospodarki leśnej i rolnej;
16) działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw;
17) zapewnienia ochrony praw konsumentów;
18) koordynacji działań w zakresie polityki równościowej;
19) organizowania przyjaznych warunków do osiedlania się cudzoziemców i repatriantów;
20) koordynacji realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze      szczególnymi potrzebami.

Życiorys

Urodzony 29 kwietnia 1973 roku, z zawodu prawnik. W 1998 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1998 roku pracą w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu rozpoczyna swoją karierę zawodową. W 2002 roku obejmuje funkcję dyrektora wydziału spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W Urzędzie Miasta pracuje od października 2003 roku, od początku w Wydziale Organizacyjnym. Do roku 2011 jako zastępca dyrektora, następnie - po kilkumiesięcznym okresie pełnienia obowiązków - jako dyrektor tego Wydziału. 

Wykładowca z zakresu reformy administracji publicznej na Uniwersytecie Ludowym w Poznaniu w latach 1999 - 2000. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.

Od 2019 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Wiceprzedwodniczącym Rady Nadzorczej Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.

Uczestnik wielu szkoleń, m in. z zakresu funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego, ratownictwa w regionie hanowerskim w Niemczech. Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, informacji publicznej, kontroli zarządczej oraz HR.

Zwycięzca licznych turniejów samorządowych w tenisie ziemnym.

Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci.

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Olga Dzieciątkowska
ostatnia zmiana w dniu 2020-11-24 09:21 - Uaktualnienie informacji o członkostwie w Radach Nadzorczych. (Aktualizacja)