Drugi Zastępca Prezydenta Jędrzej Solarski

Jędrzej Solarski - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2024

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 120 tel. 61 878 53 23, email: sekretariat_j.solarski@um.poznan.pl

Nadzoruje

Drugi Zastępca Prezydenta nadzoruje:

 1. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta;
 2. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
 3. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa;
 4. Wydział Kultury;
 5. Wydział Organizacyjny z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 6;
 6. Wydział Sportu;
 7. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Przy pomocy Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta:

 1. Poznańskie Centrum Dziedzictwa - z wyłączeniem nadzoru właścicielskiego w zakresie opiniowania rocznych sprawozdań finansowych,
 2. w zakresie realizowanych projektów unijnych: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego;

Przy pomocy Wydziału Kultury - miejskie instytucje kultury. z wyłączeniem Poznańskiego Centrum Dziedzictwa oraz nadzoru właścicielskiego w zakresie opiniowania rocznych sprawozdań finansowych.

Przy pomocy Wydziału Sportu - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

Przy pomocy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:

 1. miejskie jednostki pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - inne niż wymieniona w ust. 2 pkt 8,
 2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań - z wyłączeniem nadzoru wykonywanego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania do spraw polityki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami, gospodarki komunalnej i lokalowej oraz środowiska,
 3. Poznański Zespół Żłobków,
 4. Poznańskie Centrum Świadczeń,
 5. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu,
 6. Centrum Inicjatyw Senioralnych,
 7. żłobki inne niż wymienione w lit. c, kluby dziecięce i dziennych opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3,
 8. Ogród Zoologiczny;

Przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu - prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej "Poznanianka".

Koordynuje i weryfikuje sposób realizacji zadań własnych gminy przez spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania przy pomocy:

 1. Biura Koordynacji Projektów i Rewitaliacji Miasta w odniesieniu do Targowisk sp. z o.o.;
 2. Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa - w odniesieniu do Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.;
 3. Wydziału Sportu - w odniesieniu do Term Maltańskich sp. z o.o.

Drugi Zastępca Prezydenta współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu.

Drugi Zastępca Prezydenta współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

 1. Komisją Kultury Fizycznej i Turystyki;
 2. Komisją Kultury i Nauki;
 3. Komisją Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji;
 4. Komisją Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia;
 5. Komisją Skarg, Wniosków i Petycji;
 6. Komisją Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, współpracy z organizacjami społecznymi, kultury, sportu i działalności gospodarczej oraz rewitalizacji i funduszy europejskich - pana Jędrzeja Solarskiego należy prowadzenie spraw dotyczących:

 1. pomocy społecznej;
 2. ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami;
 3. miejskiej oferty wsparcia dla rodzin i seniorów oraz zinstytucjonalizowanych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 4. wsparcia osób z niepełnosprawnościami i koordynacji działań w zakresie polityki równościowej oraz koordynacji realizacji zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej;
 5. koordynacji współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi;
 6. rozwoju życia kulturalnego Miasta Poznania i działalności miejskich instytucji kultury;
 7. nadzoru nad wypłatą świadczeń pieniężnych dla mieszkańców Poznania;
 8. rozwoju kultury fizycznej, krajoznawstwa i sportu;
 9. organizacji pracy Urzędu Miasta Poznania i realizacji polityki osobowej w Urzędzie Miasta Poznania;
 10. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 11. działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarki leśnej i rolnej;
 12. zapewnienia ochrony praw konsumentów oraz świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej;
 13. organizowania przyjaznych warunków do osiedlania się cudzoziemców i repatriantów;
 14. koordynacji i monitorowania realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz w Zintegrowanym Programie Odnowy i Rozwoju Śródmieścia na lata 2014-2030;
 15. inicjowania i wspierania pozyskiwania funduszy strukturalnych z programów operacyjnych na poziomie regionalnym i krajowym oraz z instytucji wspólnotowych Unii Europejskiej;
 16. wspomagania zarządzania projektami w zakresie koordynowania i monitorowania;
 17. współpracy przy opracowywaniu i realizacji wieloletnich prognoz finansowych - w zakresie prognoz inwestycyjnych;
 18. nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta Poznania.

Życiorys

Urodzony 29 kwietnia 1973 roku, z zawodu prawnik. W 1998 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 1998 roku pracą w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu rozpoczyna swoją karierę zawodową. W 2002 roku obejmuje funkcję dyrektora wydziału spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W Urzędzie Miasta pracuje od października 2003 roku, od początku w Wydziale Organizacyjnym. Do roku 2011 jako zastępca dyrektora, następnie - po kilkumiesięcznym okresie pełnienia obowiązków - jako dyrektor tego Wydziału. 

Wykładowca z zakresu reformy administracji publicznej na Uniwersytecie Ludowym w Poznaniu w latach 1999 - 2000. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy.

Od 2019 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Wiceprzedwodniczącym Rady Nadzorczej Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.

Uczestnik wielu szkoleń, m in. z zakresu funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego, ratownictwa w regionie hanowerskim w Niemczech. Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, informacji publicznej, kontroli zarządczej oraz HR.

Zwycięzca licznych turniejów samorządowych w tenisie ziemnym.

Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci.

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
Data wytworzenia informacji: 2023-01-25 00:00
Opis zmian: Aktualizacja zadań i kompetencji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kacper Stępień
Data i godzina publikacji: 2023-01-31 12:43