Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2004-2007

22 czerwca b.r. Rada Miasta Poznania uchwaliła "Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2004-2007"."Program..." realizuje na poziomie miasta zapisy polityki ekologicznej państwa, a jego zakres został określony przez ustawę "Prawo ochrony środowiska". Projekt Programu został postanowieniem Zarządu Województwa Wielkopolskiego zaopiniowany bez uwag i uznany za zgodny z obowiązującym "Programem ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego"."Program..." jest zgodny także z Programem Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania i innymi, przyjętymi przez Radę Miasta Poznania dokumentami o charakterze strategicznym i długofalowym."Program..." opracowany został w trzech aspektach: 1.działań systemowych (w związku z systemem transportowym, rekreacją, osadnictwem, przemysłem i energetyką, rolnictwem, edukacją ekologiczną i współpracą ponadlokalną), 2. ochrony dziedzictwa przyrodniczego wraz z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrody, 3. poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. W trakcie prac nad projektem "Programu..." przygotowano analizę stanu środowiska miasta, uwarunkowań we - wnętrznych, zewnętrznych oraz innych aspektów niezbędnych i pomocnych w sformułowaniu zagrożeń, celów ekologicznych, a także priorytetowych kierunków działań. Wybór celów, priorytetów i zadań jest dorobkiem analizy dokumentów strategicznych szczebla wojewódzkiego i miejskiego, programów inwestycyjnych realizowanych na terenie miasta, opracowań naukowych, uwarunkowań finansowych oraz konsultacji, którymi objęto zainteresowane podmioty samorządowe, gospodarcze i środowiska opiniotwórcze miasta. Zadania do realizacji zostały ujęte w formie harmonogramu w rozbiciu na lata, w którym podano zasady odpowie - dzialności i współpracy, a także wskazano możliwe zewnętrzne źródła finansowania. W "Programie..." zawarto propozycje procedur zarządzania jego realizacją oraz system oceny skuteczności wdrażania.

Załączniki