Oferta: główna księgowa/główny księgowy

Data publikacji: 2021-12-21
Nr ref.: 3/2021
Jednostka: Przedszkole Nr 127
Stanowisko: główna księgowa/główny księgowy
Informacje dodatkowe: 0,5 etatu

Zakres podstawowych czynności

Prowadzenie rachunkowości jednostki. Wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. Wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Opracowanie planu dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej, sprawozdawczość w tym zakresie. Nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych.

Wymagania obowiązkowe

Wykształcenie zgodne z art.54 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j Dz U 2021 poz.305, 1236,1535,1773,1927,1981) Posiadanie obywatelstwa polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, samorządowych, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe. Niekaralność za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego

Wymagania dodatkowe

Doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego. Obsługa programów księgowych, Znajomość obsługi pakietu Microsoft OFFice. Umiejętności organizacyjne, umiejętnośc pracy w zespole, podejmowanie nowych wyzwań

Wymagane dokumenty

List motywacyjny, cv, kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie, potwierdzone kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz staż pracy oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych. Zaświadczenie o niekaralności inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Inne informacje:

Aplikacje należy składać w sekretariacie w Przedszkola nr 127, Poznań, os. Pod Lipami 102 do dnia 21.01.2022 w godz. 7.30 - 16.30.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Przedszkole Nr 127, os. Pod Lipami 102, 61-632 Poznań w terminie do 2022-01-21.

Przedszkole Nr 127 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych- (t.j Dz. U. z 2019 r poz. 1781).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: dyr P127
Data wytworzenia informacji: 2021-12-21 00:00
Opis zmian: nabór na stanowisko gł księgowego/księgowej (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Maria Jaworowicz-Szczepaniak
Data i godzina publikacji: 2021-12-21 09:25