Przedszkole Nr 189 Śmiałkowo

Kierownik/Dyrektor

Edyta Janowska
os. Bolesława Śmiałego 105 60-682 Poznań
61 823-61-51
godziny urzędowania: 06.00- 17.00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 301616314
p189@poznan.interklasa.pl
www.przedszkole-189.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /ple189_poznan/domyslna

Kompetencje i zadania

1. Zapewnienie dzieciom opieki w zdrowym, bezpiecznym i przyjaznym środowisku.

2. Wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka.

3. Tworzenie warunków umożliwiajacych dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

4. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Budżet jednostki na bieżący rok

Plan finansowy na 2014 rok

Dochody-106 040,00 zł.

Wydatki-  1 579 647,00 zł.

w tym:

80104 Przedszkola: 1 575 474,00 zł.

80146 Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli: 1 435,00 zł.

80195 Pozostała działalność: 2 738,00 zł.   (w tym odpis na ZFŚS)

Wartość posiadanego mienia

Aktywa trwałe (wartość brutto)- stan 31.12.2013

  • grunty- 1 901 284,00 zł.
  • budynek- 356 991,74 zł.
  • wyposażenie- 31 107,50 zł.
  • pozostałe środki trwałe-293 640,63 zł.
  • wartości niematerialne i prawne- 16 768,08 zł.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Składnica Akt Przedszkola nr 189 w Poznaniu

Rejestry publiczne: Dzienniki zajęć, Rejestr zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej

Regulamin

Metryczka

Opis zmian: Automatyczne usunięcie oświadczenia majątkowowego (upłynął ustawowy termin publikacji). (Usunięcie elementu)
Opublikował(a): retencja danych
Data i godzina publikacji: 2024-06-23 00:00