Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2010-2014

Tadeusz Dziuba - wygaśnięcie mandatu 18.10.2011

Imię, nazwisko

Tadeusz Dziuba - wygaśnięcie mandatu 18.10.2011

Funkcja

wiceprzewodn. KB,NW,RGiPM,

Kontakt

Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333
tadeusz_dziuba@um.poznan.pl

Życiorys

Nota biograficzna
Dane osobowe.
Urodzony dnia 17 grudnia 1948 r. w Poznaniu. Na stałe mieszka w swoim rodzinnym mieście.
Wykształcenie.
Ukończył studia magisterskie w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Dodatkowo studiował w Politechnice Poznańskiej, a także odbył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, rzeczoznawstwa majątkowego oraz budownictwa energooszczędnego.
Praca zawodowa.
W latach 1972-1993 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1980 r. obronił dysertację doktorską, uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Autor kilkudzie-sięciu rozpraw i artykułów naukowych, publikowanych w kraju i za granicą, a także prac naukowo-technicznych.
Od 1993 r. pracownik Najwyższej Izby Kontroli, mianowanym na stanowisko wicedyrektora. Pracował w poznańskiej i bydgoskiej delegaturze Izby oraz w departamencie edukacji, nauki i kultury. Wielokrotnie nadzorował ogólnopolskie kontrole, w tym z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, funkcjonowania edukacji oraz ochrony środowiska. Autor licznych publikacji w dwu-miesięczniku "Kontrola państwowa".
W grudniu 2005 r. powołany został na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Jego misja kierowania rządową administracją w regionie wielkopolskim została zakończona w listopadzie 2007 r.
Działalność publiczna.
W latach 1986-1989 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybrany przez społeczność pracowników Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Był członkiem Stronnictwa Demokratycznego w latach 1973-1990. W latach 1989-1991 poseł na Sejm, wybranym z poparciem Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Jako wiceprzewodniczący kierował pracami komisji edukacji, nauki i postępu technicznego. Przewodniczył sejmowej podkomi-sji d. s. ustaw o szkolnictwie wyższym oraz o stopniach i tytule naukowym. Współtworzył nowe pra-wo odzyskującego suwerenność państwa w ramach prac komisji ustawodawczej, której był członkiem. Kilkukrotnie wyznaczany na posła sprawozdawcę.
W 1990 r. został członkiem-założycielem Porozumienia Centrum.W latach 1990-1995 przewodniczył wielkopolskiej organizacji tego stronnictwa w kolejnych kadencjach. Był też członkiem rady politycznej Porozumienia Centrum.

Klub radnych

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Członek komisji

Metryczka

Opis zmian: a (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sonia Mikołajczak
Data i godzina publikacji: 2014-05-22 10:01