Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-01-01 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
Progress:

Szkolenia wstępne BHP, nadzór BHP i przeprowadzanie syulacji ewakuacji, szkolenia P.Poż.

wartość: 3394,80 PLN
2024-01-01 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
Gabinet Lekarski dr Grażyna Michałek:

Badania lekarskie wstępne i okresowe

wartość: 3000 PLN
2024-01-01 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
NOEMIS Jakub Chudobiecki, ul. Literacka 171 60-461 Poznań:

Administarcja i konsewacja Urządzenia i instalacji eketronicznego systemu zabezpieczeń

wartość: 5904,00 PLN
2023-01-02 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ETA SERVICE N.KORZEC:

SERWIS KOTŁOWNIA

wartość: 2673 PLN
2023-01-02 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
Progress:

Szkolenia wstępne BHP, nadzór BHP, przeprowadzanie symulacji ewakuacji, szkolenia pracowników w zakresie ppoż.udział w dochodzeniach powypadkowych.

wartość: 3247,20 PLN
2023-01-02 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
NOEMIS Jakub Chudobiecki ul. Literacka 171, 60-461 Poznań:

Administracja i konserwacja urządzenia i  instalacji elektronicznego systemu zabezpieczenia  tj. systemu alarmowego i systemu monitoringu. Umowa na 12 m-cy.

wartość: 5166 PLN
2022-12-28 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
TMP S.C. M. Idaszak , T. Stochniałek:

Opieka serwisowa nas sprzętem komputerowymi oprogramowaniem, zarządzanie systemami informatycznymi i pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych.

wartość: 5608,80 PLN
2022-12-28 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
Gabinet Lekarski dr Grażyna Michałek:

Badania lekarskie

wartość: 3000 PLN
2022-12-19 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
SOLID GROUP SP. Z.O.O.:

USŁUGA MONITOROWANIA I INTERWENCJI

wartość: 2214 PLN
2022-11-16 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
Projekt Malecha Sp. z o.o.:

Kontynuacja wykonania oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

wartość: 22307,71 PLN
2022-08-22 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
BME Błażej Makowski:

Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dla miejsc stanowisk pracy w budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

wartość: 5500 PLN
2022-07-01 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ADTI Piotr Jezierski, os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań:

Administracja Serwisem Internetowym MDK nr 2, Sytemem Kont Pocztowych, sytemem Moodle, rozszerzeniem systemu Joomla - Convert Forms Pro.

wartość: 3000 PLN
2022-01-17 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
Projekt Malecha Sp. z o.o.:

Opracowanie Projektu Wykonawczego "Modernizacja Domu Kultury w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego"

wartość: 11685 PLN
2022-01-03 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ETA-Service Norbert Korzec, ul. Wiosenna 68, 62-081 Baranowo:

Prowadzenie obsługi bieżącej kotłowni gazowej w budynku MDK nr 2 oraz napraw serwisowych, pogwarancyjnych.

wartość: 3653,10 PLN
2022-01-03 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

Opieka serwisowa nas sprzętem komputerowymi oprogramowaniem, zarządzanie systemami informatycznymi i pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych.

wartość: 4723,20 PLN
2022-01-03 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
PEOGRESS Michał Daniszkowicz, os. Zwycięstwa 21/34, 61-649 Poznań:

Szkolenia wstępne BHP, nadzór BHP, przeprowadzanie symulacji ewakuacji, szkolenia pracowników w zakresie ppoż.udział w dochodzeniach powypadkowych.

wartość: 3099,60 PLN
2022-01-03 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
NOEMIS Jakub Chudobiecki ul. Literacka 171, 60-461 Poznań:

Administracja i konserwacja urządzenia i  instalacji elektronicznego systemu zabezpieczenia  tj. systemu alarmowego i systemu monitoringu. Umowa na 12 m-cy.

wartość: 4428 PLN
2021-12-27 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ADTI Piotr Jezierski, os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań:

Administrowanie Serwisem Internetowym MDK nr 2, opieka nad Systemem Kont Pocztowych, Systemem Moodle, Systemem Videokonferencji Zoom.

wartość: 3510 PLN
2021-12-07 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
Solid Group Sp. z o.o. Sp. k.:

Monitorowanie syganłów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji

wartość: 2214 PLN
2021-11-24 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
Gabinet Lekarski Gra?yna Micha?ek, ul. 3-go Maja 47, 61-728 Pozna?:

Wykonanie badań profilaktycznych pracowników w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, badań kierowców i badań sanitarno-epidemiologicznych.

wartość: 1604 PLN
2021-06-17 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
INEA S.A. ul. Kludyny Potockiej 25, 60-211 Poznań:

Usługa Telefonii Mobilnej - umowa na 24 m-ce

wartość: 1476 PLN
2021-03-16 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
INEA S.A. ul. Kludyny Potockiej 25, 60-211 Poznań:

Usługa dostępu do sieci Internet

wartość: 3690 PLN
2021-03-01 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
F.P.H.U. VDO Jacek Nowak Ul Limanowskiego 23/7 Poznań 60-744:

Umowa najmu powierzchni pod automat sprzedający zimne napoje i produkty spożywcze oraz automat do napojów gorących.

wartość: 123,00 PLN
2021-01-04 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
NOEMIS Jakub Chudobiecki ul. Literacka 171 60-461 Poznań:

Administracja i konserwacja urządzeń instalacji Elektronicznego Systemu Zabezpieczenia budynku MDK nr 2.

wartość: 300 PLN
2021-01-04 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ETA-Service Norbert Korzec ul. Wiosenna 68 Baranowo 62-081:

Prowadzenie obsługi bieżącej kotłowni gazowej.

wartość: 250 PLN
2021-01-04 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

wartość: 280,00 PLN
2021-01-02 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ADTI Akademia Doskonalenia Technik Informatycznych os. Stefana Batorego 101 Poznań 60-687:

Administrowanie Serwisem Internetowym oraz opieka nas Systemem Kont Pocztowych.

wartość: 250 PLN
2020-12-21 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
Solid Group Sp.z o.o.Sp.k. 02-676 Warszawa ul. Postępu 17:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego.

wartość: 184,50 PLN
2020-09-22 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
PROGRESS os. Zwycięstwa 21/34 61-649 Poznań NIP: 972 052 35 35:

Szkolenia wstępne BHP, prowadzenie kontroli stanu BHP, udział w ocenie ryzyka awodowego, opracowanie instrukcji ogólnych BHP, szkolenie pracowników w zakresie ppoż

wartość: 200 PLN
2020-01-02 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ETA-Service Norbert Korzec ul. Wiosenna 68 Baranowo 62-081:

Prowadzenie obsługi bieżącej kotłowni gazowej, oraz prac serwisowych i pogwarancyjnych.

wartość: 250 PLN
2020-01-02 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ADTI Akademia Doskonalenia Technik Informatycznych os. Stefana Batorego 101 Poznań 60-687:

Serwis internetowy.

wartość: 250 PLN
2020-01-02 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
F.P.H.U. VDO Jacek Nowak Ul Limanowskiego 23/7 Poznań 60-744:

Automaty sprzedające produkty spożywcze.

wartość: 200 PLN
2020-01-02 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
TMP s.c. M. Idaszak T. Stochniałek:

Opieka sewisowa sprawowana przez Zleceniobiorcę nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem komputerowym niezbędnymdo wywiązania się przez Zleceniodawcę z nałożonych na niego obowiązków (w szczególności orogramowaniem kadrowo-płacowym, księgowym, programem Płatnik itd.)

wartość: 280,00 PLN