Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-06-23 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. M. Karłowicza
FALCON - Maciej Nowak:

,,Malowanie ciągów korytarzowych w budynku POSM II st,, ul. Solna 12, 61-736 Pomań".

wartość: 151973,78 PLN
2020-07-15 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. M. Karłowicza
Zakład Remontowo-Budowlanym Tadeusz Kamiński:

,,Wymiana naświetli oraz prace budowlane w Poznańskiej Ogólnoksźałcącej Szkole Muzycmej II Stopnia w Pomaniu, ul, Solna 12,61-736 Pomań

wartość: 194984,18 PLN