Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2021-01-08 Przedszkole Specjalne Nr 164
Aquanet S.A.:

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej

wartość: 0 PLN
2021-01-04 Przedszkole Specjalne Nr 164
TMP s.c.:

Opieka serwisowa nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

wartość: 0,00 PLN
2021-01-01 Przedszkole Specjalne Nr 164
Winda Sp.j.:

Konserwacja urządzenia dźwigowego

wartość: 0 PLN
2020-12-31 Przedszkole Specjalne Nr 164
Wielkopolskie Centrum Medydcyny Pracy:

Wykonywanie badań wtępnych, okresowych i kontrolnych oraz badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników PS164

wartość: 0,00 PLN
2020-12-17 Przedszkole Specjalne Nr 164
AS Politowicz s.c.:

Dowożenie dzieci do PS164 oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach do domu od 2.01.2021r.

wartość: 147869,28 PLN
2020-12-11 Przedszkole Specjalne Nr 164
Ochrona Juwentus-Bis Sp. z o.o. sp. k.:

Wewnętrzny system alarmowy, monitorowanie i podejmowanie interwencji

wartość: 0,00 PLN
2020-08-19 Przedszkole Specjalne Nr 164
Art-Catering Arkadiusz Panek:

Świadczenie usług cateringowych polegająych na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków do PS164

wartość: 0,00 PLN
2017-01-12 Przedszkole Specjalne Nr 164
Eden Springs Spółka z o.o.:

Najem dystrybutorów do wody wraz z wodą

wartość: 0,00 PLN
2013-08-28 Przedszkole Specjalne Nr 164
Aquanet S.A.:

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej

wartość: 0,00 PLN