Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Miejska Pracownia Urbanistyczna, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania,
prowadzi rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planu ogólnego i planów miejscowych. Wnioski te są analizowane przez Pracownię
i raz na kwartał przedstawiane Prezydentowi Miasta Poznania, który następnie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Pozytywne rozpatrzenie wniosków o sporządzenie lub zmianę planów nie jest jednoznaczne z natychmiastowym przystąpieniem do prac. 

Wnioski, o których mowa powyżej należy składać na formularzu dostępnym poniżej:

Formularz wniosku o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-01-11 14:26