Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XXIV, 2021-10-14 17:30

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Oświadczenia.
  3. Omówienie prac Zarządu Osiedla w okresie miedzy sesjami, korespondencja.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany projektu planu wydatków na 2022 r.
  5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych o dokonanie zmian w planie finansowym na 2021 rok.
  6. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
  7. Omówienie warunków pozyskania lokalu dla społeczności.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Osiedla

(-) Anna Matusewicz-Potocka

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli

Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010, w sprawie uchwalenia statutów osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Świerczewo
Data wytworzenia informacji: 2021-10-14
Opis zmian: Informacja o zakończeniu sesji RO Świerczewo (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Gawarecka
Data i godzina publikacji: 2021-10-19 07:33