Sesja Rady Osiedla numer: Sesja Nr XXIII, 2022-09-27 19:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 21.04.2024

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w siedzibie Rady Osiedla w zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 przy ul. Druskienickiej 32.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Zarządu Osiedla.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych
na 2023 r.
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2023 r.
5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań priorytetowych w zakresie budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023.
6. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Jasielskiej.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Strzeszyńskiej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla

(-) Jarosław Południkiewicz

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli

Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010, w sprawie uchwalenia statutów osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jarosław Południkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-09-20 00:00
Opis zmian: Informacja o zwołaniu Sesji RO Podolany (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agata Maliszewska
Data i godzina publikacji: 2022-09-20 11:03