Sesja Rady Osiedla numer: Sesja Nr XXXII, 2023-01-25 18:30

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 21.04.2024

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w trybie zdalnym - https://poznan-pl.zoom.us/j/92482106731

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, przyjęcie porządku obrad.
2. Komunikaty.
3. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta w zakresie dotyczącym obszaru Osiedla.
4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta o dokonanie zmian w planie finansowym na 2023 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za rok 2022.
7. Projekt uchwały w sprawie nasadzeń kompensacyjnych.
8. Sprawozdanie Zarządu z prac pomiędzy sesjami.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla

                                           

(-) Jerzy Kaczkowski

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji Rady Osiedli

https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,101030.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Morasko-Radojewo
Data wytworzenia informacji: 2023-01-25 00:00
Opis zmian: Informacja o zakończeniu sesji RO Morasko-Radojewo (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agata Maliszewska
Data i godzina publikacji: 2023-01-26 09:33