Sesja Rady Miasta Poznania numer: CIII, 2006-09-26 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA Poznań, 15 września 2006 r.
RM.0052/ 103/IV/06

Pani/Pan

Radna/Radny

Zapraszam na CIII sesję Rady Miasta Poznania, która odbędzie się dnia 26 września 2006 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, wejście nr 5 z dziedzińca.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia.
4. Projekt uchwały (PU 1382/06) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "STARE ZOO" w Poznaniu.
5. Projekt uchwały (PU 1384/06) w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "POŁNOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu - część A "Dolina Bogdanki".
6. Projekt uchwały (PU 1383/06) w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "POŁNOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu - część B "Otoczenie Jeziora Strzeszyńskiego".
7. Projekt uchwały (PU 1385/06) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Północno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu, część C - Krzyżowniki Północ.
8. Projekt uchwały (PU 1386/06) w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Horacego i Hezjoda w Poznaniu.
9. Projekt uchwały (PU 1392/06) w/s ponowienia w niezbędnym zakresie procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum 3" w Poznaniu.
10. Projekt uchwały (PU 1398/06) w/s aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz planów miejscowych.
11. Projekt uchwały (PU 1399/06) w/s zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2006.
12. Projekt uchwały (PU 1397/06) w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
13. Projekt uchwały (PU 1396/06) w/s udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
14. Projekt uchwały (PU 1394/06) w/s zmiany uchwały Nr LXVI/703/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
15. Projekt uchwały (PU 1380/06) w/s przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.
16. Projekt uchwały (PU 1346/06) w/s przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania.
17. Projekt uchwały (PU 1347/06 A) w/s podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego.
18. Projekt uchwały (PU 1395/06) w/s zmiany granic Osiedla Kwiatowego w Poznaniu.
19. Projekt uchwały (PU 1298/06 A) w/s ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego.
20. Interpelacje i zapytania (godz. 13.30).
21. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania (godz. 15.15).
23. Wolne głosy i wnioski.
24. Zamknięcie sesji.

Przerwa obiadowa godz. 14.00 - 15.00.

Informacja:

Pismem z dnia 19 września 2006r. Prezydent Miasta Poznania wycofał z porządku obrad punkty 15 i 16.

Metryczka

Opis zmian: informacja ()
Opublikował(a): Magdalena Szumilas
Data i godzina publikacji: 2006-09-26 09:32