Sesja Rady Miasta Poznania numer: CV, 2006-10-10 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Zapraszam na CV sesję Rady Miasta Poznania, która odbędzie się dnia 10 października 2006 r. (wtorek) o godz. 10.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, wejście nr 5 z dziedzińca.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia

4. Interpelacje i zapytania.

5. Projekt uchwały (PU 1390/06) w/s organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej (c.d. I czytania).

6. Projekt uchwały (PU 1361/06) w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo", część Dolina Warty - A w Poznaniu.

7. Projekt uchwały (PU 1362/06) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo", część Dolina Warty - B w Poznaniu.

8. Projekt uchwały (PU 1384/06) w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu - część A "Dolina Bogdanki".

9. Projekt uchwały (PU 1385/06) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Północno - Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu, część C - Krzyżowniki Północ.

10. Projekt uchwały (PU 1398/06) w/s aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz planów miejscowych.

11. Projekt uchwały (PU 1401/06) w/s zmiany uchwały Nr LXXXII/917/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 29 listopada 2005 w sprawie wyrażenia woli likwidacji XXXIII Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 21 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Poznaniu, ul. Nieszawska 21.

12. Projekt uchwały (PU 1391/06 B) w/s utworzenia: Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 21, Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 21 oraz Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 21 złożonego z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.

13. Projekt uchwały (PU 1393/06) w/s wyrażenia zgody na udzielenie Politechnice Poznańskiej bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz bonifikaty od ceny sprzedaży budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 21.

14. Projekt uchwały (PU 1405/06) w/s określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny wyrobów medycznych oraz ich przeznaczenia i standardu, przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Poznania.

15. Projekt STANOWISKA (PU-S/ 1408/06) w/s uznania miasta Poznania za Pomnik Historii.

16. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania (godz. 15.15).

18. Wolne głosy i wnioski.

19.Zamknięcie sesji.

Przerwa obiadowa godz. 12.50 - 15.00.

Na wniosek Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3.10.06 znak OR.II/01592-46/06, działając na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - Przewodniczący RMP uzupełnił porządek obrad o punkt 5A:

projekt uchwały (PU 1413/06) w/s rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu m.p.z.p. dla obszaru "PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu - część B "Otoczenie Jeziora Strzeszyńskiego", dokonania zmian i ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie.

Metryczka

Opis zmian: protokół (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Szubczyńska
Data i godzina publikacji: 2012-04-19 10:26