Sesja Rady Miasta Poznania numer: LIV, 2004-10-12 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekt uchwały (PU 682/04) w/s podjęcia działań w kierunku poprawy sytuacji finansowej Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których Rada Miasta Poznania jest organem założycielskim oraz organizacji ochrony zdrowia na terenie Poznania.
5. Projekt uchwały (PU 684/04) w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Prądzyńskiego 16.
6. Projekt uchwały (PU 685/04) w/s utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 6 w Poznaniu.
7. Projekt uchwały (PU 686/04) w/s zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXIX/354/III/2000 z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.
8. Projekt uchwały (PU 687/04) w/s zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXIX/354/III/2000 z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.
9. Projekt uchwały (PU 688/04) w/s zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXIX/354/III/2000 z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.
10. Projekt uchwały (PU 689/04) w/s zatwierdzenia zmiany w statucie Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Nowe Miasto z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.
11. Projekt uchwały (PU 694/04) w/s zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2004.
12. Projekt uchwały (PU 673/04) w/s Planu Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-2010 (I czytanie).
13. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.15).
14. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz.15.15)
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 14.00-15.00.

Metryczka

Opis zmian: xxx ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2004-10-04 12:37