Sesja Rady Miasta Poznania numer: LV, 2004-10-26 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekt uchwały (PU 690/04) w/s zlecenia Komisji Rewizyjnej RMP zbadania realizacji uchwały nr XLIX/610/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części Hali Sportowej wraz z przyległym terenem, stanowiących część kompleksu Hali Widowiskowo - Sportowej Arena w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 33.
5. Projekty uchwał (PU 702/04 i PU 703/04) w/s skargi państwa Alicji i Zbigniewa Paszkiewiczów na Prezydenta Miasta Poznania.
6. Projekt uchwały (PU 695/04) w/s zmiany uchwały o przekształceniu Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.
7. Projekt uchwały (PU 697/04) w/s utworzenia Osiedla Piątkowo - Zachód w Poznaniu.
8. Projekt uchwały (PU 699/04) w/s zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2004.
9. Projekt uchwały (PU 700/04) w/s zmiany Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na lata 2005-2008 o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta Poznania w budżecie na 2004 rok.
10. Projekt uchwały (PU 696/04) w/s ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.
11. Przedstawienie Radzie do wiadomości projektu spisu inwentaryzacyjnego.
12. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.00).
13. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 14.00-15.00.

Metryczka

Opis zmian: kkk ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2004-10-25 10:13