Sesja Rady Miasta Poznania numer: LVI, 2004-11-09 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Do realizacji pozostało:
11. Projekt uchwały (PU 673/04) w/s Planu Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-2010.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie sesji.
Zapraszam na LVI sesję Rady Miasta Poznania, która odbędzie się
9 listopada 2004 r. (wtorek) o godz. 10.00
w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekty uchwał (PU 702/04 A i PU 703/04 A) w/s skargi państwa Alicji i Zbigniewa Paszkiewiczów na Prezydenta Miasta Poznania.
5. Projekt uchwały (PU 705/04) w/s wprowadzenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli Miasta Poznania.
6. Projekt uchwały (PU 704/04) w/s Rocznego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2005 rok.
7. Projekt uchwały (PU 701/04) w/s zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu.
8. Projekt uchwały (PU 686/04) w/s zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXIX/354/III/2000 z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.
9. Projekt uchwały (PU 687/04) w/s zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXIX/354/III/2000 z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.
10. Projekt uchwały (PU 688/04) w/s zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXIX/354/III/2000 z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.
11. Projekt uchwały (PU 673/04) w/s Planu Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-2010.
12. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.00).
13. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 14.00-15.00.

Metryczka

Opis zmian: iii ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2004-11-12 14:04