Sesja Rady Miasta Poznania numer: LVII, 2004-11-23 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Zapraszam na dokończenie LVI sesji Rady Miasta Poznania, które odbędzie się
23 listopada 2004 r. (wtorek) o godz. 10.00
w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17.
Do realizacji pozostały następujące punkty porządku obrad:
11. Projekt uchwały (PU 673/04) w/s Planu Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-2010.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie sesji.
Bezpośrednio po zakończeniu LVI sesji - zapraszam na LVII sesję Rady Miasta Poznania (miejsce jak wyżej).
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekt uchwały (PU 709/04) w/s ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2005.
5. Projekt uchwały (PU 696/04) w/s ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.
6. Projekt uchwały (PU 706/04) w/s zasad ustalania środków finansowych na realizację zadań Miasta Poznania w postaci finansowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
7. Projekt uchwały (PU 708/04) w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie Poznania.
8. Projekt uchwały (PU 710/04) w/s przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Poznania.
9. Projekt uchwały (PU 711/04) w/s zmiany Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na lata 2005-2008 o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta Poznania w budżecie na 2004 rok.
10. Przedstawienie Radzie do wiadomości projektu spisu inwentaryzacyjnego.
11. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.30).
12. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie sesji
Przerwa obiadowa godz. 14.00-15.00.

Metryczka

Opis zmian: iii ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2004-11-12 14:06