Sesja Rady Miasta Poznania numer: LVIII, 2004-12-07 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Odbędzie się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekt uchwały (PU 715/04) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu.
5. Projekt uchwały (PU 716/04) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Horacego i Hezjoda w Poznaniu.
6. Projekt uchwały (PU 722/04) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Naramowice - ul. Czarnucha" - część południowa A.
7. Projekt uchwały (PU 727/04) w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.
8. Projekt uchwały (PU 728/04) w/s podatku od posiadania psów.
9. Projekt uchwały (PU 729/04) w/s trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
10. Projekt uchwały (PU 732/04) w/s określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2005 rok.
11. Projekt uchwały (PU 733/04) w/s określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2005 rok.
12. Projekt uchwały (PU 724/04) w/s warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równie trybu ich pobierania.
13. Projekt uchwały (PU 723/04) w/s określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
14. Projekt uchwały (PU 725/04) w/s zmiany uchwały Nr LXIX/809/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 września 2001 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) oraz zasad taryfowych za przewozy taksówkami osobowymi.
15. Projekt uchwały PU 713/04) w/s ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2005 r. dla usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień.
16. Projekt uchwały (PU 735/04) w/s zmiany uchwały Rady Miasta Poznania nr LI/553/IV/2004 z 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, umożliwiających uzyskania świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005.
17. Projekt STANOWISKA (PU - S/726/04) w/s zasad ustalania środków finansowych na realizację zadań Miasta Poznania w postaci finansowania przedszkoli, szkól i placówek oświatowych.
18. Projekt STANOWISKA (PU - S/731/04) w/s organizowania w Poznaniu manifestacji promujących zachowania homoseksualne.
19. Projekt STANOWISKA (PU - S/730/04) w/s nowej lokalizacji lodowiska.
20. Projekt uchwały (PU 712/04) w/s zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szkolnej 8/12.
21. Projekt uchwały (PU 721/04) w/s zatwierdzenia zmian w statucie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Serbskiej 6.
22. Projekt uchwały (PU 717/04) w/s wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Poznania w polu tarczy herbowej na odwrotnej stronie płata sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
23. Projekt uchwały (PU 720/04) w/s zmiany uchwały Nr IV/13/IV/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.
24. Projekt uchwały (PU 588/04) w/s nazewnictwa ulic Poznania.
25. Interpelacje i zapytania radnych.
26. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
28. Wolne głosy i wnioski.
29. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 14.00-15.00.

Metryczka

Opis zmian: g ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2004-12-06 10:35