Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXI, 2005-01-18 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Zapraszam na dokończenie LX sesji Rady Miasta Poznania, które odbędzie się
18 stycznia 2005 roku (wtorek) o godz. 10.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, wejście nr 6 z dziedzińca.
Do realizacji pozostały następujące punkty:
6. Projekt uchwały (PU 743/04) w/s wyrażenia woli likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Cyryla Ratajskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 114.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie sesji.
Bezpośrednio po zakończeniu LX sesji - zapraszam na LXI sesję Rady Miasta Poznania (miejsce jak wyżej).
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekt uchwały (PU 765/04) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podgórna - Plac Bernardyński" w Poznaniu.
5. Projekt uchwały (PU 768/04) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Świątniczki w Poznaniu.
6. Projekt uchwały (PU 573/04) w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Ojcu Marianowi Żelazkowi.
7. Projekt uchwały (PU 756/04) w/s nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
8. Projekt uchwały (PU 746/04) w/s zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu przy ul. Jugosłowiańskiej 31.
9. Projekt uchwały (PU 751/04) w/s trybu i szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia pieniężne i rzeczowe z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
10. Projekt uchwały (PU 763/04) w/s zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skarg: pana Zygmunta Bogulskiego, pana Kornela Novaka oraz pana Mieczysława Tchorzewskiego na Prezydenta Miasta Poznania.
11. Projekt uchwały (PU 779/05) w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2005 rok.
12. Projekt uchwały (PU 764/04) w/s przejęcia zadania w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach.
13. Projekt uchwały (PU 766/04 A) w/s ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Poznania.
14. Projekt uchwały (PU 776/04) w/s zmiany uchwały nr XLI/439/III/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Poznania.
15. Projekt uchwały STANOWISKA (PU - S/726/04) w/s zasad ustalania środków finansowych na realizację zadań Miasta Poznania w postaci finansowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
16. Projekt uchwały (PU 771/04) w/s zmiany nazwy Gimnazjum nr 5, wchodzącego w skład Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, os. Pod Lipami 106.
17. Projekt uchwały (PU 773/04) w/s utworzenia Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej w Poznaniu, ul. Kanclerska 31.
18. Projekt uchwały (PU 774/04) w/s wyrażenia woli likwidacji Bursy Szkolnej nr 4 w Poznaniu, ul. Orzechowa 2a.
19. Projekt uchwały (PU 775/04) w/s wyrażenia woli likwidacji Bursy Szkolnej nr 5 w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142a.
20. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.15).
21. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
23. Wolne głosy i wnioski.
24. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 14.00-15.00.

Metryczka

Opis zmian: aw ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2005-01-10 16:36