Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXXI, 2005-06-07 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekt uchwały (PU 864/05) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Hetmańskiej, R. Dmowskiego, J. Krauthofera - Krotowskiego i projektowanej Nowej Opolskiej w Poznaniu.
5. Projekt uchwały (PU 869/05) w/s sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
6. Projekt uchwały (PU 894/05) w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto.
7. Projekt uchwały (PU 895/05) w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Nowe Miasto.
8. Projekt uchwały (PU 896/05) w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Jeżyce.
9. Projekt uchwały (PU 897/05) w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych
10. Projekt uchwały (PU 899/05) w/s likwidacji Domu Pomocy Społecznej Interwencji Kryzysowej w Poznaniu przy ul. Dolne Chyby 10 i utworzenia Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.
11. Projekt uchwały (PU 900/05) w/s zmiany uchwały nr LVI/590/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2005 rok.
12. Projekt uchwały (PU 902/05) w/s powołania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego.
13. Projekt uchwały (PU 903/05) zmieniającej uchwałę w sprawie wynagradzania Prezydenta Miasta Poznania.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 14.00-15.00.

Metryczka

Opis zmian: aw ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2005-05-30 10:28