Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXXIV, 2005-07-05 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekt uchwały (PU 635 A/04) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek wschodni" w Poznaniu.
5. Projekt uchwały (PU 846/05) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PLAC WIOSNY LUDÓW" w Poznaniu.
6. Projekt uchwały (PU 939/05) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON ULICY WYSOKIEJ" w Poznaniu.
7. Projekt uchwały (PU 940/05) w/s przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "RATAJE - PARK" w Poznaniu.
8. Projekt uchwały (PU 944/05) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON OSTROWA TUMSKIEGO" w Poznaniu.
9. Projekt uchwały (PU 930/05) w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 3 w Poznaniu, os. Winiary 2.
10. Projekt uchwały (PU 931/05) w/s utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Przedszkole Nr 17 w Poznaniu, ul. Głuszyna 206a.
11. Projekt uchwały (PU 932/05) w/s wyrażenia woli likwidacji Przedszkola Nr 55 w Poznaniu, ul. Komandoria 5.
12. Projekt uchwały (PU 933/05) w/s likwidacji Szkoły Podstawowej nr 86 im. Władysława Broniewskiego w Poznaniu, ul. Mińska 32.
13. Projekt uchwały (PU 934/05) w/s likwidacji Szkoły Podstawowej nr 44 im. Henryka Sienkiewicza w Poznaniu, ul. Taczanowskiego 18.
14. Projekt uchwały (PU 935/05) w/s likwidacji Piątkowskiej Szkoły Uspołecznionej im. Wandy Błeńskiej w Poznaniu, ul. Stróżyńskiego 16.
15. Projekt uchwały (PU 936/05) w/s likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Cyryla Ratajskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 i Gimnazjum nr 13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 114.
16. Projekt uchwały (PU 937/05) w/s wyrażenia woli likwidacji XXXIII Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 21 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Poznaniu, ul. Nieszawska 21.
17. Projekt uchwały (PU 938/05) w/s wyrażenia woli likwidacji XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 im.ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu, ul. Świt 25.
18. Projekt uchwały (PU 943/05) w/s obciążenia hipoteką kaucyjną nieruchomości komunalnej położonej na os. Wichrowe Wzgórze w Poznaniu.
19. Projekt uchwały (PU 941/05) w/s zmiany uchwały Nr LIX/632/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2005 rok.
20. Projekt uchwały (PU 942/05) w/s przyjęcia zadań z zakresu kultury dofinansowanych przez Ministra Kultury.
(Projekty uchwał od punktu 6 do 20 wprowadzono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
21. Projekt uchwały (PU 929/05) w/s rozpatrzenia skargi na Miejską Komisję ds. Wyborów Osiedlowych w związku z uznaniem protestu przeciwko ważności wyborów do Rady Osiedla Świerczewo i stwierdzeniem nieważności przeprowadzonych w dniu 13 marca 2005 r.wyborów do Rady Osiedla Świerczewo.
22. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.15).
23. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
25. Wolne głosy i wnioski.
26. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 14.00-15.00.

Metryczka

Opis zmian: korekta ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2005-07-12 10:59