Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXXIX, 2005-10-11 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Komunikaty.
 3. Oświadczenia.
 4. Projekt uchwały (PU 1037/05) w/s wygaśnięcia mandatu radnego Miasta Poznania Pana Przemysława Alexandrowicza w okręgu wyborczym nr V.
 5. Projekt uchwały (PU 1038/05) w/s wygaśnięcia mandatu radnego Miasta Poznania Pana Tomasza Górskiego w okręgu wyborczym nr VII.
 6. Projekt uchwały (PU 1039/05) w/s wygaśnięcia mandatu radnego Miasta Poznania Pana Jana Filipa Libickiego w okręgu wyborczym nr I.
 7. Projekt uchwały (PU 1040/05) w/s wygaśnięcia mandatu radnego Miasta Poznania Pana Dariusz Lipińskiego w okręgu wyborczym nr III.
 8. Projekt uchwały (PU 1041/05) w/s wygaśnięcia mandatu radnego Miasta Poznania Pana Jacka Tomczaka w okręgu wyborczym nr IV.
 9. Projekt uchwały (PU 977/05) w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum 6" w Poznaniu.
 10. Projekt uchwały (PU 979/05 A) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Południowego klina zieleni miasta Poznania".
 11. Projekt uchwały (PU 1010/05 A) w/s zaleceń Rady Miasta Poznania do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania i prac planistycznych nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu Moraska, Radojewa, Umultowa.
 12. Projekt uchwały (PU 1036/05) zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia zadania w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach.
 13. Projekt uchwały (PU 1033/05) w/s utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska Miasta Poznania.
 14. Projekt uchwały (PU 1034/05) w/s nadania regulaminu Straży Miejskiej Miasta Poznania.
 15. Projekt uchwały (PU 1035/05) w/s wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Straż Miejska Miasta Poznania.
 16. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.15).
 17. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania. (godz.16.00).
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania (godz. 16.15).
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.

Przerwa: 13.45 - 16.00.

Metryczka

Opis zmian: korekta ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2005-09-30 14:56