Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXXV, 2005-07-12 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Komunikaty. 3. Oświadczenia radnych. 4. Projekt uchwały (PU 945/05) w/s utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym oraz Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu na terenie Miasta Poznania, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. 5. Projekt uchwały (PU 946/05) w/s utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym oraz Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu na terenie Miasta Poznania, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. 6. Projekt uchwały (PU 947/05) w/s zmian w podziale Miasta na obwody głosowania. 7. Projekt uchwały (PU 964/05) w/s zaciągnięcia długoterminowych preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. 8. Projekt uchwały (PU 965/05) w/s zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2005. 9. Projekt uchwały (PU 966/05) w/s zmiany Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na lata 2006 – 2009 o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta Poznania w budżecie na 2005 rok. 10. Projekt uchwały (PU 967/05) w/s zaopiniowania wniosku o dotację na wsparcie działań polegających na zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu i innych działaniach mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu i jakości świadczeń zdrowotnych Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych. 11. Projekt uchwały (PU 970/05) w/s zaopiniowania wniosku o dotację na wsparcie działań polegających na zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu i innych działaniach mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu i jakości świadczeń zdrowotnych Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto. 12. Projekt uchwały (PU 971/05) w/s zaopiniowania wniosku o dotację na wsparcie działań mających na cel poprawę jakości świadczeń zdrowotnych Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Nowe Miasto. 13. Projekt uchwały (PU 972/05) w/s zaopiniowania projektu programu restrukturyzacyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Jeżyce. 14. Projekt uchwały (PU 969/05) w/s restrukturyzacji należności od publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochód budżetu Miasta Poznania. 15. Projekt uchwały (PU 973/05) w/s zaopiniowania projektu programu restrukturyzacyjnego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej. 16. Projekt uchwały (PU 968/05) w/s zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań. 17. Projekt uchwały (PU 975/05) w/s wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Zarząd Dróg Miejskich. 18. Projekt uchwały (PU 974/05) w/s nazewnictwa ulic Poznania. 19. Projekt uchwały (PU 976/05) w/s objęcia udziałów w spółce „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. (Projekty uchwał od punktu 4 do 19 wprowadzono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami). 20. Projekty STANOWISK (PU-S/726/04 A i PU-S/926/05) w/s zasad ustalania środków finansowych na realizację zadań Miasta Poznania w postaci finansowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 21. Przedstawienie Radzie do wiadomości projektu spisu inwentaryzacyjnego. 22. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.15). 23. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00). 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15). 25. Wolne głosy i wnioski. 26. Zamknięcie sesji.Przerwa obiadowa godz. 14.00 – 15.00

Metryczka

Opis zmian: aw ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2005-07-04 10:41