Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXXVI, 2005-08-30 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty.
 3. Oświadczenia radnych.
 4. Projekt uchwały STANOWISKA (PU 996 -S/05) z okazji 25 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych 1980 roku i powstania NSZZ "Solidarność".
 5. Projekt uchwały (PU 985/05) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Forcie VII w Poznaniu.
 6. Projekt uchwały (PU 991/05) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Biskupińskiej i L. Tołstoja w Poznaniu.
 7. Projekt uchwały (PU 994/05) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu.
 8. Projekt uchwały (PU 1004/05) w/s zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2005.
 9. Projekt uchwały (PU 1003/05) w/s zmiany Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na lata 2006-2009 o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta Poznania w budżecie na 2005 rok.
 10. Projekt uchwały (PU 1005/05) w/s wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości.
 11. Projekt uchwały (PU 997/05) w/s zmiany uchwały Nr LXVII/710/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2005.
 12. Projekt uchwały (PU 998/05) w/s wysokości, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 13. Projekt uchwały (PU 873/05) w/s likwidacji Przedszkola Nr 11 w Poznaniu, ul. Krakowska 10.
 14. Projekt uchwały (PU 935/05) w/s likwidacji Piątkowskiej Szkoły Uspołecznionej im. Wandy Błeńskiej w Poznaniu, ul. Stróżyńskiego 16.
 15. Projekt uchwały (PU 1001/05) w/s ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2006.
 16. Projekt uchwały (PU 1002/05) w/s przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Poznania.
 17. Projekt uchwały (PU 986/05) w/s zmiany uchwały Nr LVII/595/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.
 18. Projekt uchwały (PU 989/05) w/s wyboru Komisji Dyscyplinarnej I instancji dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników mianowanych Urzędu Miasta Poznania.
 19. Projekt uchwały (PU 990/05) w/s wyboru Komisji Dyscyplinarnej II instancji dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników mianowanych Urzędu Miasta Poznania.
 20. Projekt uchwały (PU 983/05) w/s zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu Miasta Poznania.
 21. Projekt uchwały (PU 992/05) w/s uznania skargi państwa Alicji i Zbigniewa Paszkiewiczów na Prezydenta Miasta Poznania za bezzasadną.
 22. Projekt uchwały (PU 993/05) w/s zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Maltańskiego na Prezydenta Miasta Poznania.
 23. Projekt uchwały (PU 917/05 A) w/s zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi Bohdana Skrzypczyka na Prezydenta Miasta Poznania.
 24. Przedstawienie Radzie do wiadomości projektu spisu inwentaryzacyjnego.
 25. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.15).
 26. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
 28. Wolne głosy i wnioski.
 29. Zamkniecie sesji.
  Przerwa obiadowa godz. 14.00 - 15.00.

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie porzadku obrad LXXVI sesji RMP ()
Opublikował(a): Magdalena Szumilas
Data i godzina publikacji: 2005-08-19 12:08