Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXXXVII, 2006-02-07 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Przewidywany program sesji

Zapraszam na LXXXVII sesję Rady Miasta Poznania, która odbędzie się

dnia 7 lutego 2006 r. (wtorek) o godz. 10.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, wejście nr 5 z dziedzińca.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia.
4. Projekt STANOWISKA (PU-S/1156/06) w/s organizacji w Poznaniu Olimpiady Szachowej w 2010 r.
5. Projekt uchwały (PU 1149/06) w/s rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " ŚRÓDMIEŚCIE POZNANIA CENTRUM 1 - FRAGMENT".
6. Projekt uchwały (PU 1151/06) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wilczak - Czapla" w Poznaniu.
7. Projekt uchwały (PU 1137/05 A) w/s ustalenia urzędowych cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego w Poznaniu.
8. Projekt uchwały (PU 1146/06) w/s wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Dąbrowskiego 60.
9. Projekt uchwały (PU 978/05 A) w/s utworzenia Gimnazjum nr 46 oraz Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu, ul. Inowrocławska 19.
10. Projekt uchwały (PU 1153/06) w/s przyjęcia Strategii Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego "Trakt Królewsko - Cesarski w Poznaniu".
11. Projekt uchwały (PU 1154/06) w/s Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
12. Projekt uchwały (PU 1155/06) w/s przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
13. Projekt uchwały (PU 1158/06) w/s współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. Wstępne studium wykonalności dla "Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania", wskazanego przez Ministra Środowiska do udzielenia dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). (Wniesiony do porządku obrad zgodnie z pismem z dnia 26.01.br. Prezydenta Miasta - na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami).
14. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 13.30).
15. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania (godz. 15.15).
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie sesji.

Przerwa obiadowa godz. 14.00 - 15.00.

Metryczka

Opis zmian: korekta ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2006-01-27 14:39