Sesja Rady Miasta Poznania numer: XC, 2006-03-21 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Przewidywany program sesji

RZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA Poznań, 9 marca 2006 r.

RM.0052/ 90/IV/06

Pani/Pan

Radna/Radny

Zapraszam na XC sesję Rady Miasta Poznania, która odbędzie się

dnia 21 marca 2006 r. (wtorek) o godz. 10.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, wejście nr 5 z dziedzińca.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia.
4. Projekt uchwały (PU 1187/06) w/s zaciągnięcia pożyczek na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
5. Projekt uchwały (PU 1189/06) w/s zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2006.
6. Projekt uchwały (PU 1185/06) w/s reorganizacji Urzędu Miasta Poznania i Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu.
7. Projekt uchwały (PU 1180/06) w/s przekazania AQUANET S.A. uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wynikających z realizacji Projektu w ramach Programu ISPA 2000 "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania".
8. Projekt uchwały (PU 1179/06) w/s uchwalenia statutu Osiedla Jana III Sobieskiego.
9. Projekt uchwały (PU 1181/06) w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
10. Projekt uchwały (PU 1182/06) w/s powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat.
11. Projekt uchwały (PU 1183/06) w/s zmiany nazwy Gimnazjum nr 26 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu, os. Czecha 59.
12. Projekt uchwały (PU 1184/06) w/s nadania imienia Szkole Podstawowej nr 85 w Poznaniu, ul. Tomickiego 16.
13. Projekt uchwały (PU 1188/06) w/s zmiany uchwały w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 r., określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzeń, a także wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.
14. Projekt uchwały (PU 1191/06) w/s skargi pani Karoliny Rychter na Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
15. Projekt uchwały (PU 1192/06) w/s skargi pana Tomasza Bilskiego na Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
16. Projekt uchwały (PU 1193/06) zmieniającej uchwałę Nr IV/13/IV/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.
17. Interpelacje i zapytania (godz. 13.30).
18. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania (godz. 15.15).
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie sesji.

Metryczka

Opis zmian: nowa sesja ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2006-03-13 12:48