Sesja Rady Miasta Poznania numer: XCVIII, 2006-07-04 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA Poznań, 22 czerwca 2006 r.

RM.0052/ 98/IV/06

Pani/Pan

Radna/Radny

Zapraszam na XCVIII sesję Rady Miasta Poznania, która odbędzie się

dnia 4 lipca 2006 r. (wtorek) o godz. 10.00

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, wejście nr 5 z dziedzińca.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.
6. Projekt uchwały (PU 1281/06) w/s przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Osiedla Antoninek Dolny.
7. Projekt uchwały (PU 1285/06) w/s uchwalenia Statutu Osiedla Piątkowo-Zachód.
8. Projekt uchwały (PU 1286/06) w/s uchwalenia Statutu Osiedla Poznań-Świerczewo.
9. Projekt uchwały (PU 1287/06) w/s uchwalenia Statutu Osiedla Powstań Śląskich.
10. Projekt uchwały (PU 1288/06) w/s uchwalenia Statutu Osiedla 28 Czerwca 1956 r.
11. Projekt uchwały (PU 1289/06) w/s nadania statutu jednostce budżetowej Ogród Zoologiczny.
12. Projekt uchwały (PU 1290/06) w/s nadania statutu jednostce budżetowej Palmiarnia Poznańska.
13. Projekt uchwały (PU 1293/06) w/s nadania statutu jednostce budżetowej Usługi Komunalne.
14. Projekt uchwały (PU 1291/06) w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych.
15. Projekt uchwały (PU 1294/06) w/s zmiany uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej "Sanitech" i utworzenia Zakładu Budżetowego Wysypisko Odpadów Komunalnych.
16. Projekt uchwały (PU 1295/06) zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
17. Projekt uchwały (PU 1279/06) w/s uchylenia uchwał Rady Miasta Poznania w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
18. Projekt uchwały (PU 1222/06) w/s zlecenia ekspertyzy dotychczasowego przebiegu prac budowlano - montażowych na Stadionie Miejskim.
19. Projekt uchwały (PU 1257/06) w/s podjęcia czynności prawnych zmierzających do przeniesienia prawa własności nieruchomości, na której posadowiony jest budynek Muzeum Bambrów.
20. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w 2005 r.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zamknięcie sesji.

Przerwa w obradach godz. 11.45 - 13.00.

Metryczka

Opis zmian: protokół (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Szubczyńska
Data i godzina publikacji: 2012-04-19 10:25