Sesja Rady Miasta Poznania numer: XLVII, 2004-06-22 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia radnych.
4. Projekt uchwały (PU 584/04) w/s przyjęcia Strategii Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.
5. Projekt uchwały (PU 590/04) w/s przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.
6. Projekt uchwały (PU 606/04) w/s Programu Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2004-2007. (Wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
7. Projekt uchwały (PU 591/04) w/s nadania imienia Gimnazjum nr 43 w Poznaniu, ul. Łozowa 53.
8. Projekt uchwały (PU 592/04) w/s likwidacji Przedszkola nr 102 "Tik Tak" w Poznaniu, ul. Langiewicza 23.
9. Projekt uchwały (PU 593/04) w/s likwidacji Przedszkola nr 120 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 26.
10. Projekt uchwały (PU 594/04) w/s likwidacji Przedszkola nr 154 w Poznaniu, os. Pod Lipami 17.
11. Projekt uchwały (PU 595/04) w/s likwidacji Przedszkola nr 179 "Wojtusiowa Izba" w Poznaniu, os. Orła Białego 14.
12. Projekt uchwały (PU 596/04) w/s likwidacji Przedszkola nr 125 "Buratino" w Poznaniu, os. Przyjaźni 126, w związku z jego przekształceniem w przedszkole niepubliczne.
13. Projekt uchwały (PU 587/04) w/s zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXI/142/IV/2003 z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
14. Projekt uchwały (PU 602/04) w/s zmiany uchwały Nr XXXVI/309/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2004 rok.
15. Projekt uchwały (PU 603/04) w/s zmiany uchwały o przekształceniu Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.
16. Projekt uchwały (PU 588/04) w/s nazewnictwa ulic Poznania.
17. Projekt uchwały (PU 604/04) w/s wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Głogowskiej 37.
18. Projekt uchwały (PU 605/04) w/s przystąpienia Miasta Poznania do organizacji międzynarodowej EUROCITIES
19. Projekt uchwały (PU 607/04) w/s wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do Aquanet Spółka z o.o.z siedzibą w Poznaniu. (Wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
20. Projekt uchwały (PU 608/04) w/s zawarcia Porozumienia Komunalnego przez Miasto Poznań z Gminami: Brodnica, Kórnik, Suchy Las i Dopiewo. (Wniesiono do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).
21. Interpelacje i zapytania radnych (godz. 12.45).
22. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (godz. 15.15).
24. Wolne głosy i wnioski.
25. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa: godz. 14.00-15.00.

Metryczka

Opis zmian: --- ()
Opublikował(a): Anna Weres
Data i godzina publikacji: 2004-06-21 10:15