Sesja Rady Miasta Poznania numer: XXXI, 2003-10-28 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Przewidywany program sesji

1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia i zapytania radnych.
4. Projekt uchwały (PU 161/03 A) w/s Programu "Priorytety strategiczne polityki społecznej Miasta Poznania".
5. Projekt uchwały (PU 290/03) w/s przyjęcia do realizacji zadania publicznego Powiatów: Grodziskiego, Kościańskiego i Międzychodzkiego, z zakresu pomocy społecznej, polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz świadczeniu poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego dla przeszkolonych rodzin.
6. Projekt uchwały (PU 291/03) w/s zmiany Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli Miasta Poznania.
7. Projekt uchwały (PU 292/03) w/s wyrażenia woli zmiany granic miasta Poznania, polegającej na włączeniu części obszaru gminy Mosina - terenów położonych przy ul. Daszewickiej oraz przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami.
8. Projekt uchwały (PU 295/03) w/s zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/220/IV/2003 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Dąbrowskiego 9.
9. Projekt uchwały (PU 208/03) w/s ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
10. Projekt uchwały (PU 209/03) w/s ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
11. Rozpatrywanie projektów uchwał : PU 274/03 w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości będących w ich użytkowaniu wieczystym zabudowanych budynkami mieszkalnymi i PU 276/03 w/s wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi.
12. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych (godz. 13.00).
13. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 16.15).
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie sesji.
Przerwa kawowa godz. 12.30-13.00.
Przerwa obiadowa godz. 15.00-16.15.