Sesja Rady Miasta Poznania numer: XXXIII, 2003-11-18 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia i zapytania radnych.
4. Projekt uchwały (PU 303/03) w/s rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Strzeszyna w rejonie ulic Koszalińskiej i M. Wańkowicza w Poznaniu.
5. Projekt uchwały (PU 305/03) w/s zmiany uchwały własnej Rady Miasta Poznania Nr XXVII/199/IV/2003 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "ŁAWICA 1" w Poznaniu.
6. Projekt uchwały (PU 307/03) w/s zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
7. Projekt uchwały (PU 312/03) w/s zmiany terminu opracowania projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 i przedstawienia go komisjom Rady Miasta Poznania.
8. Projekt uchwały (PU 316/03) w/s zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2003.
9. Projekt uchwały (PU 315/03) w/s zmiany uchwały nr XIII/94/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2003 r.dot.zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na lata 2004-2007 o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta Poznania w budżecie na 2003 rok.
10. Projekt uchwały (PU 277/03) w/s zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
11. Projekt uchwały (PU 308/03) w/s zmiany uchwały Nr LXIX/809/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 września 2001 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) oraz zasad taryfowych za przejazdy taksówkami osobowymi.
12. Projekt uchwały (PU 309/03) w/s zmiany uchwały Nr XL/475/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2000 roku w sprawie: dodatkowego oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie miasta Poznania.
13. Projekt uchwały (PU 310/03) w/s zmiany uchwały Nr XV/144/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 15 czerwca 1999 roku w sprawie: przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Poznania.
14. Projekt uchwały (PU 161/03 A) w/s Programu "Priorytety strategiczne polityki społecznej Miasta Poznania".
15. Projekt uchwały (PU 306/03) w/s likwidacji Przedszkola nr 101 imienia "Leśna Barć" w Poznaniu, ul. Traugutta 42.
16. Projekt uchwały (PU 302/03) w/s nadania imienia Sportowej Szkole Podstawowej nr 69 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 62.
17. Projekt uchwały (PU 304/03) w/s nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Poznaniu, os. Czecha 59.
18. Projekt uchwały (PU 313/03) w/s zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2003.
19. Projekt uchwały (PU 314/03) w/s zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2003.
20. Przedstawienie Radzie do wiadomości projektu spisu inwentaryzacyjnego.
21. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych (godz. 13.00).
22. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.45).
23. Wolne głosy i wnioski.
24. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 15.00-15.45.

Metryczka

Opis zmian: protokół (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Małgorzata Szubczyńska
Data i godzina publikacji: 2012-04-19 09:43