Sesja Rady Miasta Poznania numer: XXXIV, 2003-12-02 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2002-2006

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty.
3. Oświadczenia i zapytania radnych.
4. Projekt stanowiska (PU - S/329/03) w/s polityki oświatowej w zakresie ustalenia standardów funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym.
5. Projekt stanowiska (PU - S/328/03) w/s polityki oświatowej w zakresie ustalania środków finansowych na realizację zadań Miasta Poznania w postaci finansowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
6. Projekt uchwały (PU 216/03) w/s zmiany uchwały Nr XLI/497/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków do wynagrodzeń, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy - dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
7. Projekt uchwały (PU 322/03) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Zoo" w Poznaniu.
8. Projekt uchwały (PU 296/03) w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Poznania - Gajowa".
9. Projekt uchwały (PU 330/03) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru STRZESZYNA - rejon ulic Koszalińskiej i M. Wańkowicza w Poznaniu.
10. Projekt uchwały (PU 319/03) w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Krzyżanki - część A" w Poznaniu.
11. Projekt uchwały (PU 317/03) w/s rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy stadionie w rejonie ulic Ptasia, Bułgarska, Rumuńska, Miczurina w Poznaniu.
12. Projekt uchwały (PU 327/03) w/s rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy stadionie w rejonie ulic Ptasia, Bułgarska, Rumuńska, Miczurina w Poznaniu.
13. Projekt uchwały (PU 318/03) w/s ponowienia procedury sporządzania planu dla części terenu objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy stadionie w rejonie ulic Ptasia, Bułgarska, Rumuńska, Miczurina w Poznaniu.
14. Projekt uchwały (PU 325/03) w/s rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TERMY MALTAŃSKIE" w Poznaniu dotyczącego działki nr 12, ark. 11, obręb Komandoria.
15. Projekt uchwały (PU 324/03) w/s rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TERMY MALTAŃSKIE" w Poznaniu.
16. Projekt uchwały (PU 209/03) w/s ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
17. Projekt uchwały (PU 208/03) w/s ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
18. Projekt uchwały (PU 321/03) w/s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 18.
19. Interpelacje i odpowiedzi na zapytania radnych (godz. 13.00).
20. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.45).
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zamknięcie sesji.
Przerwa obiadowa godz. 15.00-15.45.

Metryczka

Opis zmian: prot. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Natalia Malinowska
Data i godzina publikacji: 2012-04-19 10:33