Sesja Rady Miasta Poznania numer: XVIII, 2007-07-03 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Zapis audio:

Zobacz

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia

4. Interpelacje i zapytania.

5. Projekt uchwały (PU 156/07) w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych.

6. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania za lata 2005-2006

7. Projekt uchwały (PU 153/07) w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Samotnej" w Poznaniu.

8. Projekt uchwały (PU 154/07) w/s likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Handlowych Nr 2 im. Jarogniewa Drwęskiego w Poznaniu , ul. Łozowa 77 oraz rozwiązania Zespołu Szkół Handlowych Nr 2 im. Jarogniewa Drwęskiego w Poznaniu, ul. Łozowa 77.

9. Projekt uchwały (PU155/07) w/s likwidacji I Liceum Profilowanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu, ul. Jawornicka 1.

10. Projekt uchwały (PU 159/07) w/s zasad i procedury aktualizowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania.

11. Projekt uchwały (PU 160/07) w/s osiedlenia w mieście Poznań repatriantów i ich rodzin.

12. Projekt uchwały (PU 136/07) w/s ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego w Poznaniu.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania (godz. 13.00).

14. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania (godz. 15.00).

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie sesji.

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Szubczyńska
Data i godzina publikacji: 2010-04-22 13:46