Sesja Rady Miasta Poznania numer: XXIII, 2007-10-09 10:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2006-2010

Rodzaj

zwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Zapis audio:

Zobacz

Przewidywany program sesji

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia

4. Interpelacje i zapytania.

5. Projekt uchwały (PU 228/07 w/s uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. Nr 70/07/2007 - na lata 2008 - 2012".

6. Projekt uchwały (PU 92/07) w/s wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Panią Krystynę Feldman.

7. Projekt STANOWISKA (PU-S/190/07) w/s wysokości bonifikat udzielanych szkołom wyższym od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz od ceny sprzedaży budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania.

8. Projekt uchwały (PU 224/07) zmieniającej uchwałę Nr XI/87/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego drugiej kadencji.

9. Projekt uchwały (PU 226/07) w/s zmiany stawek dotacji przedmiotowych na 2007 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania (godz. 13.00).

11. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zamknięcie sesji.

/-/ Grzegorz Ganowicz

Przerwa w godz. 13.50 - 15.30 (uroczystość wręczenia stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych w Sali Białej).

Metryczka

Opis zmian: g (Aktualizacja)
Opublikował(a): Oma Peisert
Data i godzina publikacji: 2010-10-20 15:02