Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXIII, 2018-03-06 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

1. Otwarcie sesji.

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

4. Projekt uchwały (PU 1262/18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej” w Poznaniu.

5. Projekt uchwały (PU 1283/18) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegu rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań)” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja Wielkopolskie

6. Projekt uchwały (PU 1284/18) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu pn.: ”Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury” - Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr kon

6A. Projekt uchwały (PU 1265/18) w sprawie podziału miasta Poznania na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalenia granic i numerów tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

7. Projekt uchwały (PU 1261/18) w sprawie bonifikaty dla Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Opolskiej i Wojciecha Korfantego.

8. Projekt uchwały (PU 1266/18) zmieniająca uchwałę Nr XXXV/598/VII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej.

9. Projekt uchwały (PU 1275/18) zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok.

10. Projekt uchwały (PU 1273/18) w sprawie udzielenia wsparcia ze środków budżetu Miasta Poznania na działalność Spółdzielni Socjalnej ”POZNANIANKA”.

11. Projekt uchwały (PU 1274/18) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta.

12. Projekt uchwały (PU 1277/18) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

13. Projekt uchwały (PU 1269/18) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

14. Projekt uchwały (PU 1270/18) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

29. Interpelacje i zapytania.

30. Odpowiedzi na zapytania.

15. Projekt uchwały (PU 1276/18) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

16. Projekt uchwały (PU 1278/18) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2018.

17. Projekt uchwały (PU 1271/18) w sprawie statutu Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

18. Projekt uchwały (PU 1263/18) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek CASINO Sp. z o.o.

19. Projekt uchwały (PU 1267/18) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Finkorp Sp. z o.o.

20. Projekt uchwały (PU 1268/18) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.

22. Projekt uchwały (PU 1279/18) w sprawie nadania ulicy nazwy Imbirowa.

23. Projekt uchwały (PU 1280/18) w sprawie nazwania ulicy imieniem Andrzeja Sobczaka.

24. Projekt uchwały (PU 1281/18) w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Rudolfa Weigla.

25. Projekt uchwały (PU 1282/18) w sprawie nazwania skweru imieniem Romana Ulatowskiego.

26. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Poznania za rok 2017.

27. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

28. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

31. Wolne głosy i wnioski.

32. Zamknięcie sesji.

Wypowiedzi

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

4. Projekt uchwały (PU 1262/18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej” w Poznaniu.

5. Projekt uchwały (PU 1283/18) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegu rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań)” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja Wielkopolskie

6. Projekt uchwały (PU 1284/18) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu pn.: ”Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury” - Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr kon

6A. Projekt uchwały (PU 1265/18) w sprawie podziału miasta Poznania na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalenia granic i numerów tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

7. Projekt uchwały (PU 1261/18) w sprawie bonifikaty dla Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Opolskiej i Wojciecha Korfantego.

8. Projekt uchwały (PU 1266/18) zmieniająca uchwałę Nr XXXV/598/VII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej.

9. Projekt uchwały (PU 1275/18) zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok.

10. Projekt uchwały (PU 1273/18) w sprawie udzielenia wsparcia ze środków budżetu Miasta Poznania na działalność Spółdzielni Socjalnej ”POZNANIANKA”.

11. Projekt uchwały (PU 1274/18) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta.

12. Projekt uchwały (PU 1277/18) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

13. Projekt uchwały (PU 1269/18) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

29. Interpelacje i zapytania.

30. Odpowiedzi na zapytania.

15. Projekt uchwały (PU 1276/18) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

16. Projekt uchwały (PU 1278/18) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2018.

17. Projekt uchwały (PU 1271/18) w sprawie statutu Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

18. Projekt uchwały (PU 1263/18) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek CASINO Sp. z o.o.

22. Projekt uchwały (PU 1279/18) w sprawie nadania ulicy nazwy Imbirowa.

23. Projekt uchwały (PU 1280/18) w sprawie nazwania ulicy imieniem Andrzeja Sobczaka.

24. Projekt uchwały (PU 1281/18) w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Rudolfa Weigla.

25. Projekt uchwały (PU 1282/18) w sprawie nazwania skweru imieniem Romana Ulatowskiego.

26. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Poznania za rok 2017.

27. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

28. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.