Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu. (SOSWMN)

Kierownik/Dyrektor

Cyprian Konieczny
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań
(0-61) 847-20-95, (061) 847-30-95
godziny urzędowania: 8:00 - 14:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
sekretariat@sosw.poznan.pl
www.sosw.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /OsrodekTylewiczPN/ws0609181

Koordynator dostępności

Tomasz Fitzerman

Informacje o stanie zatrudnienia

Stan zatrudnienia na 1.10.2023 r. - 190 pracowników pedagogicznych.

Kompetencje i zadania

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży.Organem prowadzącym jest Miasto Poznań z siedzibą w Poznaniu przy ul. pl. Kolegiacki 17.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolskie Kuratorium Oświaty z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93.Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza mieści się w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 78/82.W ośrodku uczeń/wychowanek możę przebywać całodobowo.W skład Osrodka wchodzą:

  • Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135 zlokalizowane przy ul. Płowieckiej 5
  • Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem,
  • Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4,
  • IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne,
  • Szkoła Policealna Specjalna,
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5,

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych....

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwum prowadzonych w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu

Sekretariat Ośrodka: Książki kontroli;Księga uczniów; Rejestr:zarządzeń Dyrektora Szkoły; Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej; Rejestr skarg i wniosków; Rejestr upoważnień i pełnomocnictw; Książka kontroli sanitarnej; Rejestr pism wpływających i wychodzących; Rejestr wydanych zaświadczeń; Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych, Ewidencja wydanych świadectw szkolnych

Wicedyrektor: Ewidencja zastępstw doraźnych

Kierownik gospodarczy: Rejestr umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych

Bhp: Rejestr wypadków przy pracy, rejestr wypadków osób będących pod opieką Ośrodka- bhp

Kardy/płace: Ewidencja czasu pracy;

Księgowość: Ewidencja wystawionych faktur, not księgowych; Ewidencja osób korzystających z wyżywieniaw stołówce szkolnej

Starszy referent: Składnica akt; Ewidencja środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych

Biblioteka: Ewidencja zbiorów bibliotecznych

Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6.09.2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Cyprian Konieczny
Data wytworzenia informacji: 2024-05-07 00:00
Opis zmian: zmiany w treściach uzupełnienie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Monika Najder
Data i godzina publikacji: 2024-05-07 06:48