Wydawanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Wymagane dokumenty

1)   Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków jako park, ogród lub inna forma zaplanowanej zieleni należy wqypełnić 2 wnioski:

 • Wniosek o pozwolenie konserwatorskie na prace przy zabytkach będących parkami, w tym  prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem  lub inną formą zaprojektowanej zieleni wraz z wymaganymi załącznikami (na wszystkie drzewa i krzewy niezależnie czy przekraczają obwody pni zawarte w ustawie o ochronie przyrody),
 • Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów wraz z wymaganymi załącznikami (wniosek o usunięcie drzew)

2)  Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków jako park, ogród lub inna forma zaplanowanej zieleni na prace pielęgnacyjne przy drzewostanie:

 • Wniosek o pozwolenie na inne działania zw. z drzewostanem wraz z wymaganymi załącznikami

3) Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków nie będące parkiem, ogrodem lub inną formą zieleni 1 wniosek:

 • Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew wraz z wymaganymi załącznikami (wniosek o usunięcie drzew)

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, parter.

Korespondencja elektroniczna: tylko ePUAP

Brak możliwości złożenia wniosku drogą mailową.

Opłaty

 • stawka opłaty skarbowej od pozwolenia wynosi 82 zł
 • brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia
 • w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych, pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów; jej wysokość ustalana jest indywidualnie, na podstawie stawki zależnej od obwodu oraz rodzaju i gatunku drzewa (zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody)
 • opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię wnosi się w kwocie 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), z obowiązku  opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zwolnieni są: małżonkowie, wstępni (rodzice,dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki) lub rodzeństwo, nie obowiązuje opłata skarbowa przy złożeniu pełnomocnictwa udzielonego tylko do odbioru dokumentów

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 §3 Kpa)

Podstawa prawna

 • art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1098)
 • art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

Tryb odwoławczy

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.) oraz z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) którym jest ochrona zabytków i przyrody.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)       dostępu do swoich danych osobowych

b)       żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)       żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)       żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych  i poszukiwań zabytku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265) i jest niezbędne do wydania pozwolenia.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Biuro Miesjkiego Konserwatora Zabytków
Data wytworzenia informacji: 2022-05-17 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Natalia Milewska
Data i godzina publikacji: 2022-05-17 13:06