Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, parter

Możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną na adres mkz@um.poznan.pl (do wniosku należy dołączyć skan opłaty skarbowej w wysokości 17 zł)

Opłaty

Stawka opłaty skarbowej od zaświadczenia wynosi 17 zł z wyłączeniem inwestycji jednostek budżetowych, samorządu terytorialnego oraz organizacji pożytku publicznego (prowadzonych w związku ze swoją nieodpłatną działalnością).

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia pobiera się w kwocie 17 zł za potwierdzenie jednej okoliczności lub jednego faktu urzędowego czy jednego stanu prawnego. W przypadku potwierdzenia na jednym dokumencie więcej niż jednego faktu, stanu prawnego czy urzędowych faktów należna opłata uzależniona będzie od ich ilości.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:


Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Budżetowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

Bank PKO Bank Polski S. A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

do 7 dni

Podstawa prawna

  • art. 4 ust. 1 pkt 9d Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1761 ze zm.)
  • art. 7 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 401)
  • art. 217 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 694)

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) którym jest wydanie zaświadczenia.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a)      dostępu do swoich danych osobowych
b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c)      żądania usunięcia danych, gdy:

  •     dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  •     dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  •     osoby te kwestionują prawidłowość danych
  •     przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  •     Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) i jest niezbędne do wydania zaświadczenia.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Data wytworzenia informacji: 2022-05-17 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Natalia Milewska
Data i godzina publikacji: 2022-05-17 13:08