Wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (dotyczy zabytków ruchomych i nieruchomych) oraz znajdujących się na obszarach ochrony konserwatorskiej

Wydział/Jednostka prowadząca

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Wymagane dokumenty

Czytelnie wypełniony odpowiedni wniosek o wydanie pozwolenia:

 • na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo architektonicznych, robót budowlanych lub innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarach wpisanych do rejestru zabytków
 • na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów
 • na dokonanie podziału zabytku nieruchomego wpisanych do rejestru zabytków
 • na prowadzenie badań archeologicznych

wraz z odpowiednimi załącznikami wymienionymi we wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, parter.

Korespondencja elektroniczna: tylko ePUAP

Brak możliwości złożenia wniosku drogą mailową.

Opłaty

Stawka opłaty skarbowej od pozwolenia wynosi 82 zł z wyłączeniem inwestycji jednostek budżetowych, samorządu terytorialnego i organizacji pożytku publicznego (prowadzonych w związku ze swoją nieodpłatną działalnością) oraz budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię wnosi się w kwocie 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Z obowiązku  opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zwolnieni są: małżonkowie, wstępni (rodzice,dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki) lub rodzeństwo. Nie obowiązuje opłata skarbowa przy złożeniu pełnomocnictwa udzielonego tylko do odbioru dokumentów.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Budżetowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

Bank PKO Bank Polski S. A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 §3 Kpa)

Podstawa prawna

 • art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81)
 • Porozumienie z dnia 18 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim i Prezydentem Miasta Poznania w sprawie powierzenia Miastu Poznań spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2003 r., Nr 184, poz. 3434)
 • art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 694 )

Tryb odwoławczy

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Ministra Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i Sportu złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Inne informacje

Pozwolenia konserwatorskiego wymaga m.in.:

 1. prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub przy obiekcie znajdującym się na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków;
 2. wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 3. prowadzenie badań archeologicznych;
 4. dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
 5. zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;
 6. umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów;
 7. podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2.   Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3.   Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.) oraz z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych  i poszukiwań zabytku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265) którym jest ochrona zabytków.
4.   Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5.   Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a)     dostępu do swoich danych osobowych
b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7.   Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych  i poszukiwań zabytku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265) i jest niezbędne do wydania pozwolenia.
8.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Data wytworzenia informacji: 2022-05-17 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Natalia Milewska
Data i godzina publikacji: 2022-05-17 13:07