Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto - za 2006r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego w których akcje bądź udziały posiada Miasto, spółdzielni, stowarzyszeń oraz fundacji, w których Miasto jest członkiem bądź fundatorem.

Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 52/2004/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2004r. z późniejszymi zmianami, ogłasza się wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, w akcje bądź udziały posiada Miasto - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

§1

Wykaz stanowiący załączniki do obwieszczenia, obejmuje:

1) miejskie jednostki organizacyjne:

a) działające w formie:

- jednostek budżetowych - załącznik nr 1,

- zakładów budżetowych - załącznik nr 2,

- gospodarstw pomocniczych - załącznik nr 3,

- instytucji kultury - załącznik nr 4,

- publicznych zakładów opieki zdrowotnej - załącznik nr 5,

oraz

b) działające jako jednostki administracji zespolonej - załącznik nr 6;

2) spółki prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto - załącznik nr 7.

3)spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje - załącznik nr 8

§2

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja linku załącznika
Opublikował(a): Wojciech Kasprzak
Data i godzina publikacji: 2007-04-06 09:23